REGULAMIN SERWISU SAMOCHODY.PL


Obowiązujący od 17.02.2024 r.

§ 1

Definicje

 1. Operator - POLMARKET.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Poznańskiej 20B, 65-137 Zielona Góra, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000742570, numer NIP: 9731059426, REGON 380872518, adres poczty elektronicznej: [email protected], telefon: +48 530 606 040
 2. Serwis - internetowy serwis z Ogłoszeniami pod nazwą SAMOCHODY.PL, prowadzony przez Operatora, przeznaczony do publikowania i przeglądania Ogłoszeń, udostępniony pod adresem https://samochody.pl/.
 3. Serwis DOSTAWCZAKI.PL - internetowy serwis z Ogłoszeniami pod nazwą DOSTAWCZAKI.PL, prowadzony przez Operatora, przeznaczony do publikowania i przeglądania Ogłoszeń, udostępniony pod adresem https://dostawczaki.pl.
 4. Ogłoszenie - sporządzona i opublikowana przez Użytkownika w Serwisie treść z zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży, najmu, skorzystania z usług itp., na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 5. Towar - wyłącznie samochody osobowe, dostawcze i rolnicze, motocykle, w tym również quady, skutery, części zamienne i akcesoria do samochodów dostawczych, a także usługi związane z pojazdami oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem.
 6. Samochód osobowy – nowy lub używany pojazd mechaniczny o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu.
 7. Samochód dostawczy - nowy lub używany pojazd samochodowy, który spełnia przynajmniej jedno kryterium:
 1. masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony;
 2. konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
 3. inny niż samochód osobowy, który ma jeden rząd siedzeń, oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą;
 4. inny niż samochód osobowy, posiadający kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.
 1. Pojazd rolniczy – nowy lub używany pojazd silnikowy będący np. pojazdem wolnobieżnym lub ciągnikiem rolniczym, wykorzystywany w rolnictwie, leśnictwie budownictwie, czy transporcie bliskim.
 2. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność sądową, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto.
 3. Internauta - osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu i nie założyła Konta.
 4. Dealer - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży Towarów, korzystający z usług świadczonych w ramach Serwisu dotyczących m.in. publikacji Ogłoszeń w Serwisie.
 5. Dealer gwarantowany – Dealer posiadający określoną w latach gwarancję niezmienności Ceny Ogłoszenia, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Regulaminie.
 6. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca w Serwisie czynności nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto - część Serwisu, która umożliwia Użytkownikowi wykonywanie czynności w ramach Serwisu, w zakresie uprawnień przyznanych przez Regulamin. Może mieć formę konta osoby prywatnej, konta firmowego, konta dealera lub konta partnera.
 8. Konto firmowe - rodzaj Konta prowadzonego dla podmiotu publikującego Ogłoszenia w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
 9. Konto dealerskie – rodzaj Konta prowadzonego dla podmiotu publikującego Ogłoszenia w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą jako Dealer.
 10. Konto partnera – rodzaj Konta umożliwiający prowadzenie działań public relations podmiotu w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 11. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 definicje pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
 12. Baza firm – baza firm motoryzacyjnych z branży motoryzacyjnej oraz specjalizujących się w różnych typach usług motoryzacyjnych, prowadzona przez Operatora.
 13. Formularz - oznacza stronę internetową w Serwisie, która umożliwia Użytkownikowi i Internaucie zamieszczenie jego Opinii w Serwisie oraz zawarcie z Operatorem umowy o świadczenie Usługi komentowania.
 14. Opinia - oznacza zamieszczoną, przechowywaną i rozpowszechnianą w Serwisie przez Użytkownika lub Internautę wypowiedź do danej treści Serwisu (np. do artykułu, informacji, treści audiowizualnej, zdjęcia) lub/i opinii innego Użytkownika lub Internauty korzystającego z Serwisu, stanowiącą jego własny pogląd.
 15. Nick - oznacza wybrane oznaczenie Użytkownika lub Internauty, jakim posługuje się on dla oznaczenia autorstwa swojej Opinii.
 16. Usługa komentowania - oznacza świadczoną przez Operatora dla Użytkownika lub Internauty, nieodpłatną usługę polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi możliwości zamieszczenia, przechowywania i rozpowszechniania jego Opinii w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie.
 17. Forum – usługa oferowana przez Operatora w celu umożliwienia tworzenia wątków, udzielania odpowiedzi na zadane pytania przez innych Użytkowników.
 18. Internetowa platforma handlowa – usługa korzystająca z oprogramowania, w tym ze strony internetowej, z części strony internetowej lub aplikacji, obsługiwanego przez przedsiębiorcę lub w jego imieniu, w ramach której umożliwia się:
 1. konsumentom zawieranie z innymi przedsiębiorcami umów na odległość lub
 2. osobom fizycznym niebędącym przedsiębiorcami zawieranie umów na odległość z innymi osobami fizycznymi niebędącymi przedsiębiorcami.
 1. Dostawca internetowej platformy handlowej – przedsiębiorca, który obsługuje oraz dostarcza internetową platformę handlową lub umożliwia korzystanie z tej platformy.
 2. Plasowanie wyników wyszukiwania –  przyznawanie określonej widoczności Towarom lub wagi nadawanej wynikom wyszukiwania przez przedsiębiorców udostępniających funkcję wyszukiwania internetowego w formie, w jakiej zostało przedstawione, zorganizowane lub przekazane niezależnie od wykorzystanych środków technologicznych.

§ 2

Korzystanie z Serwisu

 1. Dostęp do Serwisu wymaga korzystania z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne adekwatne do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania, usuwania i modyfikowania przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają korzystanie z Serwisu.
 4. Operator może prowadzić testy nowych funkcjonalności lub rozwiązań technicznych Serwisu, o czym poinformuje Użytkowników w Serwisie, jeżeli zmiany te będą  wpływać na prawa i obowiązki Użytkowników.
 5. Operator udostępnienia Użytkownikom system zarządzania Ogłoszeniami w Serwisie.
 6. Użytkownik sporządza treść Ogłoszenia samodzielnie, zgodnie ze stanem rzeczywistym i odpowiada w całości za opublikowaną treść (w tym zdjęcia i wideo). Ogłoszenie nie może naruszać przepisów prawa, w tym dóbr osobistych innych osób czy też ich praw autorskich, za co w pełni odpowiada.
 7. Przed umieszczeniem w Ogłoszeniu zdjęcia lub wideo, Użytkownik winien upewnić się, czy użycie zdjęcia lub wideo nie narusza praw autorskich innych osób. Jeśli Użytkownik nie jest autorem zamieszczanych materiałów, powinien posiadać zgodę autora na ich używanie. W przeciwnym wypadku Użytkownik naraża się na odpowiedzialność cywilną i karną. Zabrania się umieszczania w Ogłoszeniu materiałów opatrzonych znakiem towarowym, znakiem wodnym lub innym dodatkowym oznaczeniem, do których wykorzystania Użytkownik nie jest uprawniony.
 8. W celu zabezpieczenia zdjęcia Towaru umieszczonego przez Użytkownika w Serwisie przed nieuprawnionym wykorzystaniem go przez podmioty trzecie, Operator ma prawo umieścić na tymże zdjęciu znak wodny zawierający nazwę Serwisu.
 9. Użytkownicy i Internauci mogą korzystać z Bazy firm. Tylko Użytkownicy korzystający z Konta firmowego lub Konta partnera mogą dodawać nowe podmioty do Bazy firm.
 10. Przy każdym Ogłoszeniu w Serwisie znajduje się komunikator, który umożliwia Użytkownikowi lub zalogowanemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości do Użytkownika, który opublikował Ogłoszenie.
 11. Serwis umożliwia Użytkownikowi zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie jego Opinii na powierzchniach Serwisu przeznaczonych do zamieszczania i rozpowszechniania Opinii przez Użytkowników.
 12. Opinie rozpowszechniane są wraz z Nickiem Użytkownika lub Internauty.
 13. Użytkownik lub Internauta zamieszcza Opinie w Serwisie za pomocą odpowiedniego Formularza dostępnego w Serwisie, w którym powinien wpisać treść swojej Opinii, podać swój Nick oraz zaakceptować postanowienia Regulaminu.
 14. Opinie umieszczane w Serwisie nie podlegają weryfikacji przez Operatora.
 15. Pobieranie, edytowanie, publikowanie i korzystanie na jakichkolwiek innych polach eksploatacji z udostępnionych w Serwisie zawartości bez zgody Operatora, niezgodnie z postanowieniami Regulaminu jest zabronione.
 16. Zabrania się pozyskiwania zasobów Serwisu w celu ich dalszego wykorzystywania, za pośrednictwem oprogramowania do web scrappingu lub web parsingu. Zezwala się na niniejsze działanie wyłącznie w sposób wskazany przez Operatora w Serwisie i Regulaminie
 17. Serwis umożliwia Internaucie oraz Użytkownikowi skorzystanie ze wzorów umów i oświadczeń opublikowanych w Serwisie.
 18. Ogłoszenia dostępne w Serwisie są prezentowane w oparciu o dedykowane funkcjonalności pozwalające na wybór kryteriów sortowania. Kryteria wykorzystywane w Serwisie pozwalają na:

a. pozycjonowanie Ogłoszeń według daty ich dodania;

b. pozycjonowanie Ogłoszeń według ceny;

c. pozycjonowanie Ogłoszeń według popularności, miejsca.

19. W ramach Serwisu Użytkownicy mogą otrzymywać rekomendacje odnoszące się do innych Ogłoszeń oferowanych przez określonego Użytkownika lub innych podobnych Ogłoszeń. Rekomendacje w zakresie Ogłoszeń opierają się na analizie poprzednich interakcji Użytkowników z Serwisem, w tym analizie ich preferencji. System rekomendacji uwzględnia takie parametry jak:

a. Interakcje Użytkowników z Ogłoszeniami w przeszłości,

b. wybrane parametry, wprowadzone frazy lub zastosowane filtry wyszukiwania.

Wskazane parametry mogą mieć różne znaczenie i wpływać na trafność Ogłoszeń rekomendowanych Użytkownikom w różnym stopniu, a ich waga jest określana dla każdego konkretnego przypadku przez modele uczenia maszynowego.

20. W ramach Serwisu wyświetlane są również treści o charakterze reklamowym. Reklamy dostępne w Serwisie są wyświetlane zgodnie z wyborami Użytkownika w zakresie przetwarzania plików cookie lub ustawień przeglądarki. W sytuacji, gdy Użytkownik wyraził zgodę na personalizację treści, prezentowane reklamy są dostosowane do preferencji Użytkownika określonych na podstawie jego aktywności w Serwisie. W przypadku, gdy Operator nie uzyskał zgody na personalizację treści reklamowych, wyświetlane reklamy nie są personalizowane i opierają się na kreacjach reklamowych przygotowanych dla ogółu Użytkowników

21. Wszelkie opłaty wynikające z korzystania z Serwisu zostały określone w Załączniku V do Regulaminu.

Korzystanie z Forum

 1. Forum jest częścią Serwisu SAMOCHODY.PL
 2. Możliwość przeglądania zawartości Forum przysługuje wszystkim Użytkownikom. W celu umieszczenia wątku na Forum lub dodania treści już pod istniejącym wątkiem, Użytkownik zobowiązany jest wprowadzić nazwę Użytkownika, jaką będzie się posługiwał podczas korzystania z Forum.
 3. Zakładając wątek, dopisując się do istniejącego wątku i publikując ilustrację, Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania poniższych zasad:
 1. nie wolno publikować postów naruszających polskie prawo, ułatwiających jego łamanie lub zachęcających do takiego działania;
 2. nie wolno obrażać i poniżać w jakiejkolwiek formie innych Użytkowników Forum (w tym pracowników i współpracowników Operatora), czyli publikować postów oszczerczych i napastliwych, naruszających dobra osobiste lub wolność obywatelską, propagujących, popierających i/lub głoszących nietolerancję, ksenofobię, przemoc, nienawiść czy dyskryminację na tle rasy, wyznania, orientacji seksualnej, płci itp.;
 3. nie wolno prowokować innych Użytkowników w celu świadomego wywołania negatywnej reakcji (tzw. trollowanie);
 4. nie wolno publikować na Forum powtarzających się informacji (tzw. spamowanie);
 5. nie wolno prowadzić sporów politycznych i światopoglądowych pod treściami Serwisu  (newsy, teksty, wpisy itp.);
 6. nie wolno publikować treści dotyczących nielegalnego oprogramowania komputerowego i innej własności intelektualnej (np. filmów i muzyki) oraz podawać linków ułatwiających ich pobieranie;
 7. nie wolno promować usług firm trzecich oraz własnych kanałów wideo;
 8. nie wolno promować i propagować, jak również jakiejkolwiek formie nawiązywać do środków odurzających i/lub do ich używania;
 9. nie wolno publikować ilustracji i tekstów obscenicznych, o treści pornograficznej ani podawać linków do takich materiałów;
 10. zabrania się nieuzasadnionych, niemerytorycznych i niekulturalnych ataków na autorów tekstów Serwisu, na sam Serwis i jego treści.
 1.  Użytkownik Forum jest zobowiązany do:
 1. tworzenia wątków w odpowiednich kategoriach tematycznych;
 2. dbania o poprawność językową, unikania wulgaryzmów, również w postaci skrótów i ilustracji;
 3. trzymania się tematu dyskusji w przypadku dołączenia do istniejącego wątku;
 4. formułowania tytułów wątków w sposób zrozumiały dla ogółu Użytkowników Forum oraz odpowiadający zamierzonej treści wątku.
 1. Administratorzy sprawują nadzór nad Forum i należy się stosować bezwarunkowo i bezdyskusyjnie do ich poleceń.
 2. Administratorzy Forum mogą, bez ostrzeżenia, zmieniać umiejscowienie wątku, usuwać posty, usuwać wątki, blokować ksywki, blokować numery IP, modyfikować wypowiedzi dowolnego Użytkownika.
 3. Wypowiedzi na Forum stanowią własność intelektualną autorów i nie mogą być powielane bez ich zgody poza Forum.
 4. Zdjęcia dodawane do postów stanowią własność ich autorów i nie mogą być powielane bez ich zgody poza Forum (prawa autorskie).
 5. Kary i konsekwencje:
 1. Za złamanie Regulaminu Użytkownik może zostać ukarany ostrzeżeniem albo tymczasową lub trwałą blokadą konta (ban);
 2. Jeśli Użytkownik nie dostosuje się do upomnień lub ostrzeżeń ze strony Administratora, konto Użytkownika zostanie niezwłocznie zablokowane lub usunięte.

§ 3

Konto i zawarcie umowy

 1. Konto można utworzyć:
 1. wypełniając formularz rejestracyjny, akceptując Regulaminu i aktywując Konto otwierając link aktywacyjny przesłany na podany w formularzu adres e-mail;
 2. za pośrednictwem swojego konta w serwisie Facebook;
 3. za pośrednictwem swojego konta w serwisie Google.
 1. W imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych czynności tych dokonać może jedynie osoba upoważniona do reprezentacji tych podmiotów.
 2. Z chwilą utworzenia Konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie bezterminowego świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie. Nabycie statusu Dealera gwarantowanego przez Dealera posiadającego już Konto następuje z chwilą wygenerowania przez Dealera, w okresie 01-30.09.2023r., „potwierdzenia umowy Dealera gwarantowanego”.
 3. Użytkownik może założyć i korzystać tylko z jednego Konta tego samego rodzaju w Serwisie.
 4. Użytkownik korzystając z Konta ma możliwość m.in.:
 1. publikowania Ogłoszeń;
 2. odpowiedzi na zapytania wysłane przez formularz kontaktowy w Ogłoszeniu;
 3. dodawania do obserwowanych Ogłoszeń oraz salonów;
 4. edycji danych Konta;
 5. zarządzania danymi oraz narzędziami autoryzacyjnymi podanymi w Koncie;
 6. wygenerowania i wydrukowania potwierdzenia warunków zawartej z Operatorem umowy,
 7. sprawdzenia listy faktur VAT;
 8. edycji danych do faktur VAT;
 9. usunięcia Ogłoszenia;
 10. usunięcia Konta;
 11. tymczasowego zawieszenia Konta;
 12. skorzystania z opcji promowania Ogłoszeń;
 13. edycji Ogłoszenia;
 14. tworzenia szablonu Ogłoszenia;
 15. wydruku Ogłoszenia z unikalnym kodem QR;
 16. dodawania Opinii;
 17. korzystania z Forum.
 1. Użytkownik korzystając z Konta dealera ma ponadto możliwość m. in.:
 1. utworzenia subdomeny i korzystania z niej w celu promocji swojej działalności;
 2. stworzenia własnej wizytówki;
 3. zapoznania się z informacjami o zainteresowaniu swoimi Ogłoszeniami.
 1. Dealer gwarantowany ma dodatkowo możliwość:
 1. Pobrania i wydrukowania certyfikatu zawarcia umowy, gwarantującej okres niezmienności ceny,
 2. polecenia innego potencjalnego Użytkownika Serwisu - Dealera, poprzez wskazanie jego adresu e-mail.
 1. Dealer uzyskuje status Dealera gwarantowanego:
 1. rejestrując nowe Konto w okresie 01.09.2023-30.09.2023r. i zawierając tym samym  z Operatorem umowę świadczenia usług na okres 5 lat, w którym to okresie Cena Ogłoszenia z dnia zawarcia umowy nie ulegnie zmianie.
 2. poprzez wygenerowanie w istniejącym Koncie potwierdzenia uzyskania statusu Dealera gwarantowanego.
 1.  Warunkiem utrzymania Konta Dealera gwarantowanego jest wykupienie i opłacenie - w każdym miesiącu obowiązywania umowy - minimalnego Pakietu Ogłoszeń (10 PLN brutto). W przypadku zawieszenia Konta Dealera gwarantowanego, zamknięcia i ponownego otworzenia – do okresu 5 letniego wlicza się całość okresów zawieszenia, przerw między zamknięciem i otworzeniem nowego Konta.
 2. Dealer gwarantowany, który poprzez swoje Konto poleci trzech innych Dealerów („Dealer polecony”), uzyska dodatkowy rok gwarancji niezmienności Ceny Ogłoszeń*, pod warunkiem, że:
 1. Dealer polecony założy Konto Dealera w Serwisie w okresie 01.09.2023-30.09.2023r. i zaznaczy w procesie rejestracji Konta opcję: „Konto z polecenia”, podając adres e -mail swój i adres polecającego Dealera gwarantowanego*,
 2.  Dealer polecony prowadził będzie Konto Dealera w Serwisie przez minimum jeden rok oraz wykupi na ten okres miesięcznie przynajmniej minimalny Pakiet Ogłoszeń. Po spełnieniu tych warunków Dealer polecony zyskuje uprawnienia Dealera gwarantowanego.

*funkcja dostępna od 1.10.2023

 1. Operator jest także Operatorem Serwisu DOSTAWCZAKI.PL, w ramach którego umożliwia Użytkownikowi korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu DOSTAWCZAKI.PL.
 2. W ramach usług dostępnych w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie Ogłoszeń (w tym ich edytowanie) także w innych serwisach internetowych należących do Operatora lub podmiotów z nim powiązanych/współpracujących. Użytkownik wyraża także zgodę na publikowanie Ogłoszeń (w tym ich edytowanie) w innych mediach, takich jak Internet, telewizja, prasa, billboardy, bannery itp.
 3. Użytkownik zakładając Konto w Serwisie zgadza się na automatyczny import danych podanych w ramach Konta (tj.  imienia, nazwiska, miasta, adresu/ów, kraju, adresu/ów e-mail, telefonu/ów, nazwy firmy, formy prowadzonej działalności, NIP) do Serwisu DOSTAWCZAKI.PL, co wiąże się z automatycznym założeniem Konta w Serwisie DOSTAWCZAKI.PL.
 4. Dane podane przez Użytkownika przy zakładaniu Konta w Serwisie są danymi tożsamymi dla Konta Użytkownika Serwisu oraz Serwisu DOSTAWCZAKI.PL.
 5. Import danych Użytkownika podanych w ramach Konta obejmuje także automatyczny import opublikowanych przez Użytkownika Ogłoszeń w Serwisie do Konta Użytkownika utworzonego automatycznie w ramach tego importu w Serwisie DOSTAWCZAKI.PL.
 6. Wszelkie zmiany dokonane przez Użytkownika w ramach Konta w Serwisie, w tym zmiany danych Ogłoszenia są automatycznie widoczne w Koncie Użytkownika Serwisu DOSTAWCZAKI.PL. Synchronizacja danych w Koncie Użytkownika Serwisu i Serwisu DOSTAWCZAKI.PL jest obustronna, tj. polega na automatycznym zaimportowaniu zmian w Koncie Użytkownika odpowiednio dla Serwisu i Serwisu DOSTAWCZAKI.PL
 7. Użytkownik Serwisu ma także możliwość zamieszczenia Ogłoszenia za pośrednictwem zewnętrznego oprogramowania, które oferowane jest przez zewnętrznych dostawców, przy uwzględnieniu standardów bezpieczeństwa obowiązujących w ramach Serwisu. Wymagania dotyczące dostępu Użytkownika Serwisu do oprogramowania zewnętrznych dostawców znajdują się w ofercie usług świadczonych przez tychże dostawców.
 8. Użytkownik godzi się na przeniesienie praw do publikacji i zwielokrotniania danych – do ogłaszania na poradach partnerskich dostawczaki.pl i samochody.pl. i innych współpracujących z Operatorem.
 9. Użytkownik korzystający z Konta partnerskiego ma możliwość prowadzenia działań public relations w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, bądź też podmiotu, w którego imieniu działa. Działania te mogą polegać w szczególności na tworzeniu oraz publikowaniu oferty sprzedażowej, portfolio Towaru, artykułów o nowościach w produktach. W ramach Konta partnerskiego nie ma możliwości opublikowania Ogłoszenia.
 10. Użytkownik ma możliwość resetu hasła do Konta wybierając opcję „Zapomniałem hasła” w panelu logowania. Po kliknięciu w link wysłany na powiązany z Kontem adres e-mail, Użytkownik powinien wpisać nowe hasło, którego chce używać do logowania się do Konta. Link do zmiany hasła jest aktywny 24 godziny od wygenerowania. Po wygaśnięciu linku niezbędne jest powtórzenie procesu resetu hasła.
 11. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym wypowiedzieć umowę z Operatorem korzystając z opcji „Skasuj konto”. Po wyborze tej opcji Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do potwierdzenia usunięcia konta, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie korzystając z adresu e-mail powiązanego z Kontem, na adres: [email protected]. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika nie wiąże się ze zwrotem przez Operatora należności za aktywowane w Serwisie usługi.
 12. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia umowy odstąpić od niej bez podania przyczyny. Sposób odstąpienia od umowy, wraz ze wzorem formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, zawarte są w pouczeniu, które stanowi Załącznik II do Regulaminu. Jeżeli Ogłoszenie Użytkownika zostało już opublikowane, nie jest możliwe odstąpienie od Umowy w części dotyczącej tego Ogłoszenia, z uwagi na to, iż doszło już do wykonania usługi przez Operatora. Odstąpienie od Umowy, złożone przez Użytkownika po opublikowaniu Ogłoszenia, oznacza usunięcie Konta i wówczas ponowne opublikowanie Ogłoszenia przez Użytkownika wymaga ponownego założenia Konta.
 13. Usunięcie Konta wiąże się z usunięciem jego wszelkich składników, m.in. opublikowanych przez Użytkownika Ogłoszeń i dostępnych w Koncie plików z fakturami VAT.
 14. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Usługi komentowania. Usunięcie przez Użytkownika Opinii z Serwisu jest możliwe poprzez wysłanie do Operatora odpowiedniego oświadczenia o rezygnacji z korzystania z Usługi. Oświadczenie wskazane w punkcie poprzednim powinno zostać wysłane na adres e-mail: [email protected] oraz powinno zawierać:  Nick Użytkownika, czas i datę zamieszczenia Opinii oraz oznaczenie treści (np. przez wskazanie tytułu), do której Opinia została zamieszczona.
 15. W przypadku usunięcia Konta Operator usunie z Serwisu Opinię Użytkownika. Postanowienie zdania poprzedniego niniejszego punktu Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku Opinii zabezpieczonych na żądanie uprawnionej osoby lub organu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub/i gdy obowiązek zabezpieczenia Opinii o określonej treści wynika z obowiązujących przepisów prawa, z tym zastrzeżeniem, że w takich przypadkach Operator jednocześnie blokuje (uniemożliwia) dostęp do Opinii Użytkownika w Serwisie.

§ 4

Publikowanie i edycja Ogłoszeń

 1. Opublikowanie Ogłoszenia w Serwisie wymaga:
 1. założenia Konta;
 2. uzupełnienia danych;
 3. umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe oraz dodanie zdjęć).

2. Publikować Ogłoszenia w Serwisie, będące ofertą kupna, może również Internauta.

3. W Ogłoszeniu będącym ofertą kupna Użytkownik lub Internauta określa ogólną lub sprecyzowaną pożądaną specyfikację poszukiwanego Towaru. Może to być samochód osobowy, samochód dostawczy, pojazd rolniczy, maszyna budowlana, motocykl, przyczepa, części do pojazdu lub narzędzia.

 1. Okres emisji Ogłoszenia w Serwisie wynosi 30 dni.
 2. Ogłoszenie należy zamieścić we właściwej dla Towaru kategorii w Serwisie.
 3. Ogłoszenie powinno dotyczyć oferowanego Towaru, opisywać go jednoznacznie i kompletnie, nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do właściwości charakteryzujących Towar. Ogłoszenie powinno przede wszystkim zawierać co najmniej pola oznaczone jako obowiązkowe.
 4. W karcie Ogłoszenia Użytkownik ma możliwość umieszczenia wideo prezentacji Towaru. Dodając ogłoszenie należy w wyznaczonym polu umieścić link do filmu, w którym omawiany jest oferowany Towar (wideo należy wcześniej zamieścić np. na portalu YouTube). Link zaczyta się po zapisaniu oferty i będzie widoczny dla każdego Użytkownika w karcie Ogłoszenia.
 5. Ogłoszenie może być wystawione w języku: polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim lub niemieckim.
 6. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru. Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia.
 7. Operator przewiduje możliwość weryfikowania wybranych przez siebie Ogłoszeń. Operator zastrzega prawo do Zawieszenia Ogłoszenia, jeżeli jest ono niezgodne z postanowieniami Regulaminu.
 8. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik ma możliwość edytowania jego treści.
 9. Ogłoszenie po zakończeniu okresu emisji lub, gdy Użytkownik zakończy je przed końcem okresu emisji, zostaje oznaczone w Koncie jako zakończone i nie będzie dłużej widoczne dla innych Użytkowników i Internautów korzystających z Serwisu. Użytkownik ma możliwość ponownego opublikowania zakończonego Ogłoszenia.
 10. Poza wskazanymi do tego polami, Użytkownik nie może umieszczać w treści Ogłoszenia (w formie tekstowej oraz graficznej) jakichkolwiek informacji kontaktowych i informacji odsyłających do innych serwisów.
 11. Treść Ogłoszenia powinna zawierać informacje związane wyłącznie z Towarem.
 12. Opis plasowania wyników wyszukiwania na listingu Ogłoszeń stanowi Załącznik VII do Regulaminu.
 13. Użytkownik publikując Ogłoszenie upoważnia Operatora, w okresie emisji Ogłoszenia w Serwisie i w celu promocji Ogłoszenia, do publikacji zdjęć oraz parametrów Towaru będących treścią Ogłoszenia w polskich i zagranicznych mediach społecznościowych, w tym m.in. na grupie sprzedażowej SAMOCHODY.PL na Facebook-u, na stronach internetowych należących do Operatora, a także w serwisach partnerskich, z którymi współpracuje Operator.
 14. Użytkownik, z chwilą zamieszczenia w Ogłoszeniu treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego, wyraża zgodę na ich nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie rozpowszechnianie na stronach internetowych należących do Operatora, a także w serwisach partnerskich, z którymi współpracuje Operator, w zakresie:
 1. utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym także przez dokonywanie zapisu oraz kopii na wszelkich nośnikach;
 2. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;
 3. publicznego wyświetlania i odtwarzania;
 4. wykorzystywania w różnych formatach wraz z prawem włączania ich w całości lub we fragmentach do innych utworów i tworzenia opracowań.

§ 5

Warunki korzystania z Usługi komentowania

 1. Zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie Opinii w Serwisie jest możliwe przez Użytkowników i Internautów.
 2. Zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie Opinii w Serwisie jako Internauta wymaga dokonania czynności takich jak:
 1. udostępnienie Operatorowi Nicka Internauty;
 2. zaakceptowanie postanowień Regulaminu.
 3. zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie Opinii w Serwisie jako Użytkownik wymaga dokonania czynności takich jak:
 4. utworzenie Konta Użytkownika;
 5. zalogowanie się do Konta Użytkownika;
 6. zaakceptowania postanowień Regulaminu.
 1. Wystawiając Opinię należy wypełnić wszystkie pola Formularza oznaczone jako obowiązkowe.
 2. Opinie zamieszczane, przechowywane i rozpowszechniane przez Użytkowników w Serwisie powinny spełniać następujące warunki:
 1. powinny wprost dotyczyć treści Serwisu (tj. np. artykułu, informacji, treści audiowizualnej, zdjęcia) lub/i Opinii, do których zostały zamieszczone;
 2. powinny stanowić wypowiedzi merytoryczne, prowadzące do przekazania zrozumiałego i czytelnego poglądu Użytkownika, niezawierającego treści nasyconych emocjonalnie;
 3. nie mogą zawierać treści wpływających niekorzystnie na zachowanie innych Użytkowników lub Internautów Serwisu;
 4. nie mogą zawierać treści, które nie prowadzą do merytorycznej dyskusji, w szczególności treści prowokujących lub nawołujących do zamieszczania poglądów agresywnych/obraźliwych;
 5. nie mogą zawierać treści obarczających inne osoby niesprawdzonymi lub/i nieprawdziwymi lub/i bezpodstawnymi zarzutami;
 6. nie mogą zawierać treści naruszających lub mogących naruszać prawa autorskie osób trzecich;
 7. nie mogą zawierać uwag/korespondencji adresowanej bezpośrednio do Operatora Serwisu;
 8. nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, naruszających prawa osób trzecich, w tym dobrego imienia Operatora;
 9. nie mogą zawierać treści niestosownych w kontekście informacji o śmierci, chorobie lub nieszczęśliwym wypadku danej osoby;
 10. nie mogą zawierać jakichkolwiek treści reklamowych lub/i promocyjnych dotyczących Użytkownika/Internauty lub/i innych osób lub/i jakichkolwiek towarów lub/i usług;
 11. nie mogą zawierać jakichkolwiek adresów internetowych lub łączy (linków, odwołań) do innych stron internetowych;
 12. nie mogą zawierać danych osobowych, teleadresowych lub/i adresów e-mailowych;
 13. nie mogą zawierać treści stanowiących jakikolwiek atak na innych Użytkowników i Internautów korzystających z Serwisu, w szczególności nie mogą pomawiać, znieważać itp. Użytkowników i Internautów;
 14. nie mogą zawierać treści będących spamem (nie związanych z zamieszczeniem i prezentacją własnego poglądu) lub pozornie naśladujących prezentację własnego poglądu Użytkownika;
 15. nie mogą stanowić łańcuszków składających się ze zbitek liter lub/i znaków interpunkcyjnych, które stanowią niezrozumiałą treści;
 16. ta sama Opinia nie może być zamieszczona przez Użytkownika lub Internautę więcej niż jeden raz.

§ 6

Odpowiedzialność

 1. Użytkownik sam sporządza Ogłoszenie, a Operator nie ingeruje w jego formę i treść, z zastrzeżeniem postanowień szczególnych Regulaminu.
 2. Zabrania się publikowania Ogłoszeń, których przedmiotem są Towary naruszające obowiązujące przepisy prawa i postanowienia Regulaminu.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za oferowane przez Użytkownika Towary. Użytkownik jest odpowiedzialny za treść udostępnionej informacji, prawa autorskie do publikowanych materiałów foto/video, jakość i oryginalność Towaru, a także za jego stan i dostępność.
 4. Wszelkie roszczenia dotyczące Towarów zamieszczonych w Serwisie należy kierować do Użytkowników, którzy umieścili ogłoszenie zawierające ten Towar. Operator nie jest stroną lub organem rozstrzygającym spory powstałe pomiędzy Użytkownikiem a kupującym. Zaleca się zawarcie umowy sprzedaży w formie pisemnej bezpośrednio z Użytkownikiem.
 5. Operator nie jest odpowiedzialny za:
 1. działanie siły wyższej;
 2. awarię urządzeń i systemów informatycznych na które nie ma wpływu;
 3. treść korespondencji prowadzonej przez Użytkowników;
 4. rzeczywisty stan oferowanych przez Użytkowników Towarów;
 5. brak zainteresowania Towarem.
 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników i Internautów za pośrednictwem sieci Internet oraz za treść Opinii i Nicków Użytkowników i Internautów, w tym za podane w nich jakiekolwiek dane (w tym dane osobowe) lub/i informacje.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek działań lub zaniechań Użytkownika lub Internauty, w szczególności za korzystanie przez nich z Usługi w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz za szkody powstałe wskutek podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika (w tym danych osobowych) i treści jego Opinii uprawnionym osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych i treści jego Opinii wynika z przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Użytkownik lub Internauta zobowiązany jest do zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania w Serwisie wyłącznie Opinii spełniających warunki określone w Regulaminie. Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Operatora z tytułu zamieszczenia, przechowywania i rozpowszechniania przez Użytkownika Opinii nie spełniających warunków określonych w Regulaminie.
 5. Użytkownik lub Internauta zobowiązany jest posiadać wszelkie prawa do zamieszczanych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez niego w Serwisie Opinii w zakresie umożliwiającym ich zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie w Serwisie oraz bezpłatne czytanie lub/i ocenianie lub/i opiniowanie przez inne osoby. Umieszczanie w Opinii treści mających charakter utworu w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych następuje na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika lub Internauty, który taką Opinię zamieszcza.
 6. Korzystanie z Usługi, a w szczególności złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Opinie Użytkownika i Internauty nie naruszają praw autorskich w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani wszelkich innych praw osób trzecich w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez Operatora z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw do Opinii zamieszczonych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez Użytkownika/Internautę w Serwisie.
 7. Użytkownik lub Internauta zobowiązany jest dokonać stosownego rozliczenia we własnym zakresie ze wszystkimi osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do Opinii zamieszczonych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez Użytkownika/Internautę w Serwisie, jeżeli uprawnione osoby wystąpią z roszczeniami z tytułu przysługujących im praw.
 8. Użytkownik lub Internauta zobowiązany jest dopełnić wszelkich czynności niezbędnych do zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania Opinii w Serwisie oraz do zezwalania na ich czytanie lub/i ocenianie lub/i opiniowanie przez inne osoby zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 9. W przypadku, gdy Użytkownik/Internauta nie jest twórcą Opinii lub jest współtwórcą Opinii powinien on posiadać prawo do zamieszczenia, przechowywania i rozpowszechniania Opinii w Serwisie oraz do zezwalania innym osobom na ich czytanie lub/i oceniania lub/i opiniowanie na warunkach określonych w Regulaminie. Użytkownik lub Internauta zobowiązany jest - przed zamieszczeniem Opinii w Serwisie, której nie jest twórcą lub której jest współtwórcą - do skontaktowania się z osobami będącymi twórcą/współtwórcą, celem ustalenia zasad zamieszczenia i rozpowszechniania Opinii w Serwisie oraz do zawarcia z nimi stosownych umów. Użytkownik lub Internauta nie może zamieszczać w Serwisie Opinii, której nie jest twórcą lub której jest współtwórcą bez uprzedniego ustalenia z osobami zasad zamieszczenia i rozpowszechniania Opinii w Serwisie, w tym opłat za jej rozpowszechnianie, które winien uiścić tymże osobom. Użytkownik/Internauta zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez Operatora z tytułu roszczeń osób trzecich, którym przysługują jakiekolwiek prawa do Opinii zamieszczonych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez niego w Serwisie oraz roszczeń organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
 10. Użytkownik lub Internauta zamieszcza, przechowuje i rozpowszechnia Opinie w Serwisie we własnym imieniu, na własną rzecz i na własną odpowiedzialność. Udostępnienie przez Operatora Usługi komentowania w Serwisie ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych związanych z możliwością udostępniania Opinii. Oznacza to w szczególności, że Operator nie zamieszcza, nie przechowuje i nie rozpowszechnia Opinii Użytkowników/Internautów we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, a czynią to Użytkownicy/Internauci w swoim imieniu, na własną rzecz i własną odpowiedzialność.

§ 7

Zawieszenie Ogłoszenia i Konta

 1. W przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Operator ma prawo do zawieszenia Ogłoszenia lub zawieszenia Konta.
 2. Ogłoszenie może zostać zawieszone jeżeli zawiera:
 1. odwołania do innych serwisów;
 2. wulgaryzmy lub treści propagujące nienawiść;
 3. treści pornograficzne;
 4. treści naruszające prawa autorskie i prawa pokrewne;
 5. treści godzące w dobre imię lub interesy Operatora lub Serwisu;
 6. treści niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
 7. treści, które mogą zostać uznane za próbę oszustwa lub wyłudzenia;
 8. nieprawdziwe dane kontaktowe, teleadresowe;
 9. zdjęcia nieoddające rzeczywistego stanu Towaru;
 10. treści o charakterze reklamowym, dotyczące usług finansowych, ubezpieczeniowych itp.;
 11. ofertę skupu pojazdów.
 1. Konto może zostać zawieszone również, jeżeli naruszenie w Koncie Użytkownika występuje poza treścią Ogłoszenia (np. w danych firmy).
 2. Konto Dealera gwarantowanego może zostać zawieszone w przypadku nie dotrzymania warunków posiadania tego rodzaju Konta.
 3. Użytkownik zostaje powiadomiony o zawieszeniu Konta lub Ogłoszenia wiadomością przesłaną na adres e-mail powiązany z Kontem. Powiadomienie również jest dostępne w wiadomościach systemowych Użytkownika.
 4. Zawieszenie Ogłoszenia powoduje, że Ogłoszenie nie jest widoczne w Serwisie, a Użytkownik jest obowiązany do naprawienia naruszenia związanego z Ogłoszeniem.
 5. Zawieszenie Konta powoduje, że wszystkie Ogłoszenia zawieszonego Użytkownika są niewidoczne, a w Koncie wyłączono następujące funkcjonalności:
 1. moduł wiadomości;
 2. dodawanie nowych Ogłoszeń;
 3. dokonywanie zakupów;
 1. Użytkownik korzystając z zawieszonego Konta jest uprawniony do:
 1. edycji treści Ogłoszeń;
 2. usuwania Ogłoszeń;
 3. zmiany treści w zakładkach “Dane firmy” i “Ustawienia Konta”.
 1. Użytkownik, który edytował lub usunął wadliwe Ogłoszenie lub naprawił inne naruszenie w Koncie, powinien kliknąć w dostępny w Koncie przycisk “Zweryfikuj Konto”. Po kliknięciu w przycisk, Operator w terminie do 7 dni zweryfikuje Konto i jeżeli weryfikacja będzie pomyślna, Konto lub Ogłoszenie zostaną przywrócone.
 2. Jeżeli weryfikacja Konta nie przebiegnie pomyślnie, Operator poinformuje o tym Użytkownika za pośrednictwem wiadomości przesłanej na powiązany z Kontem adres e-mail i wezwie do ponownej naprawy naruszenia.
 3.  Użytkownik, który nie zgadza się z decyzją w przedmiocie zawieszenia Ogłoszenia lub Konta ma prawo do wniesienia skargi, zgodnie z postanowieniami paragrafu 11 Regulaminu.
 4. Użytkownik może w ramach społecznej kontroli publikowanych treści zgłosić Ogłoszenie lub Opinię, które jego zdaniem narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa. Zgłoszenie powinno nastąpić przez kliknięcie w Ogłoszeniu lub Opinii przycisku „Zgłoś naruszenie” i wybranie z listy lub wpisanie powodu naruszenia.
 5. Operator może podejmować decyzje o blokadzie lub zawieszeniu treści lub Kont w oparciu o wewnętrzne polityki oraz procedury moderacyjne. Polityki oraz procedury moderacyjne przyjęte przez Operatora opisują sposoby i środki identyfikacji treści lub działań Użytkowników, które są badane pod kątem naruszenia Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa. Głównym celem opracowanych polityk i procedur moderacyjnych jest zapewnienie bezpieczeństwa Użytkowników i zwalczania wszelkich nadużyć.
 6. Proces identyfikacji treści lub działań Użytkowników może opierać się na zautomatyzowanych lub częściowo zautomatyzowanych narzędziach moderacyjnych. Zautomatyzowane lub częściowo zautomatyzowane narzędzia umożliwiają identyfikację treści lub działań, które naruszają lub mogą naruszać postanowienia Regulaminu i przepisów prawa na podstawie analizy treści ogłoszenia lub aktywności Użytkowników w Serwisie. Narzędzia wykorzystywane w procesie moderacji treści dostępnych w Serwisie wykorzystują rozwiązania pozwalające na analizę treści Ogłoszeń lub identyfikację działań, które mogą naruszać Regulamin lub przepisy prawa oraz zgłoszenie ich do wewnętrznych zespołów moderacyjnych Operatora. Decyzje związane z naruszeniem postanowień Regulaminu lub działań związanych z naruszeniem bezpieczeństwa Serwisu lub Użytkowników mogą być podejmowane w sposób całkowicie zautomatyzowany. Pozostałe decyzje związane z treściami lub działaniami Użytkowników podlegają ocenie prowadzonej przez zespoły moderacyjne Operatora. Działania związane z treścią lub działaniami Użytkowników, które naruszają lub mogą naruszać postanowienia Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa są również podejmowane w związku ze zgłoszeniami przesyłanymi przez innych Użytkowników, organy lub organizacje zajmujące się bezpieczeństwem Użytkowników w internecie lub zwalczaniem nielegalnych treści.

§ 8

Zaprzestanie świadczenia Usługi komentowania

 1. Operator jest uprawniony do zablokowania dostępu do Opinii Użytkownika/Internauty lub/i zaprzestania świadczenia Użytkownikowi lub Internaucie (na podstawie jego IP) Usługi w następujących przypadkach:
 1. w przypadku nie spełnienia przez Użytkownika definicji Użytkownika określonej w Regulaminie;
 2. naruszenia przez Użytkownika lub Internautę obowiązujących przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu;
 3. w przypadku rezygnacji z udostępniania i świadczenia Usługi komentowania;
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych Użytkownika lub Internauty dla celów korzystania z Usługi;
 5. w przypadku udostępnienia Operatorowi danych osobowych niezgodnych z prawdą;
 6. w przypadku otrzymania przez Operatora urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonej, przechowywanej i rozpowszechnianej przez Użytkownika lub Internautę w Serwisie Opinii;
 7. w przypadku usunięcia treści Serwisu lub/i Opinii, do której Opinia Użytkownika lub Internauty została zamieszczona.
 1. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi, Operator usunie Opinię Użytkownika/Internauty z serwera Operatora o czym Użytkownik/Internauta zostanie poinformowany. Powyższe zdanie niniejszego punktu Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku Opinii zabezpieczonych na żądanie uprawnionej osoby lub organu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym zastrzeżeniem, że w takich przypadkach Operator jednocześnie blokuje dostęp do Opinii Użytkownika/Internauty. W związku z tym, że Internauta w chwili zamieszczania Opinii nie udostępnia Operatorowi w Formularzu danych umożliwiających skontaktowanie się z nim, zablokowanie dostępu do Opinii, a także zaprzestanie świadczenia Usługi następuje bez uprzedniego powiadomienia go o tym.
 2. Operator informuje, że ze starannością przyjmuje i rozpatruje każdą otrzymaną wiadomość dotyczącą bezprawnego charakteru Opinii zamieszczonej i przechowywanej w Serwisie.

§ 9

Polityka Prywatności

Serwis realizuje Politykę Prywatności na zasadach określonych w Załączniku III do Regulaminu.

§ 10

Polityka prywatności plików ,,cookies”

Serwis realizuje Politykę Prywatności plików ,,cookies” na zasadach określonych w Załączniku IV do Regulaminu.

§ 11

Postępowanie reklamacyjne

 1. Operator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy przez Operatora usługi Użytkownik może zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia.
 4. Reklamację można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub w formie listu tradycyjnego wysłanego na adres Operatora.
 5. Wymogiem formalnym niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji jest skorzystanie z formularza stanowiącego Załącznik VI Regulaminu lub sporządzenie reklamacji zawierającej w treści łącznie przynajmniej:
 1. imię i nazwisko Użytkownika;
 2. adres e-mail Użytkownika powiązany z Kontem;
 3. adres URL Ogłoszenia lub inna treść umożliwiająca rozpoznanie przedmiotu reklamacji;
 4. okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji;
 5. sprecyzowane żądanie.
 6. Operator wzywa Użytkownika do uzupełnienia braków formalnych, które są niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, jeżeli w treści reklamacji nie wskazano informacji określonych w § 11 ust. 5 Regulaminu.
 7. Operator rozpoznaje prawidłowo złożoną i spełniającą wymogi formalne reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Operator powiadomi Użytkownika o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 8. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Operatora, osoba, która wniosła reklamację, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Przykładowymi możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez konsumenta może być:
 1. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
 2. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;
 3. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów;

9. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl);

10. Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR), która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja.

11. Postanowienia niniejszego paragrafu stosują się do postępowania w zakresie skarg składanych przez osoby korzystające z Serwisu, w tym osoby lub podmioty, które dokonały zgłoszenia niedozwolonych treści, do których skierowane są decyzje związane z blokowaniem lub zawieszaniem treści dostępnych w Serwisie. Osoby dokonujące zgłoszenia niedozwolonych treści mogą złożyć skargę w przedmiocie otrzymanej decyzji związanej z działaniami podejmowanymi w zakresie zablokowania lub zawieszenia treści lub Kont naruszających postanowienia Regulaminu lub obowiązujących przepisów w okresie 6 miesięcy od dnia otrzymania decyzji.

12. Osoby korzystające z Serwisu, w tym osoby lub podmioty, które dokonały zgłoszenia niedozwolonych treści, do których skierowane są decyzje związane z blokowaniem lub zawieszaniem treści dostępnych w Serwisie, mają prawo wyboru dowolnego organu pozasądowego rozstrzygania sporów, który uzyskał certyfikat wydany przez Koordynatora ds. usług cyfrowych.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.08.2023.
 2. Operator informuje o zmianie Regulaminu umieszczając informację w Serwisie oraz na każde żądanie Użytkownika może mu dostarczyć Regulamin drogą elektroniczną, na adres poczty e-mail wskazany w Koncie, bez dodatkowych opłat.
 3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym niż 7 dni od dnia umieszczenia informacji w Serwisie. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem, że zapoznał się on ze zmianami postanowień Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.
 4. Regulamin jest stale dostępny w Serwisie w formie, która umożliwia odtworzenie, pozyskanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, w szczególności poprzez skopiowanie i zapisanie go na dysku twardym urządzenia końcowego.
 5. Operator uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:
 1. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu;
 2. zmiany funkcjonalności Serwisu, z tym zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności;
 3. zmiany warunków technicznych świadczenia przez Operatora usług, zmiany wymagań technicznych dotyczących systemu informatycznego, jakim powinien dysponować Użytkownik w celu skorzystania z usług świadczonych przez Operatora;
 4. zmian organizacyjnych lub prawnych Operatora.
 1. Weryfikacja Użytkownika będącego Przedsiębiorcą na prawach konsumenta odbywa się poprzez zweryfikowanie danych wskazanych przez Klienta za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wg klasyfikacji PKD.
 2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowane będzie postanowienie najbliższe celom postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.
 3. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem jest prawo polskie, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Właściwymi sądami do rozpoznawania spraw związanych z zawartą przez strony umową są polskie sądy powszechne.
 4. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do Użytkowników będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Użytkownicy, którzy są Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta mogą skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Polubownym Sądem Konsumenckim w Zielonej Górze. Użytkownik może zapoznać się ze sposobem skorzystania z ww. pozasądowego trybu za pośrednictwem strony internetowej www.uokik.gov.pl.
 6. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu, a także pytania dotyczące obsługi i funkcjonowania Serwisu należy kierować na adres poczty e-mail [email protected].
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Lista załączników:

I. Faktury w wersji elektronicznej

II. Formularz odstąpienia od umowy

III. Polityka prywatności

IV. Polityka prywatności plików „cookies”

V. Cennik

VI. Formularz reklamacyjny

VII. Plasowanie wyników wyszukiwania na listingu Ogłoszeń

ZAŁĄCZNIK I DO REGULAMINU SAMOCHODY.PL

Faktury w wersji elektronicznej

 1. Użytkownik chcąc otrzymywać faktury zobowiązany jest do wprowadzenia niezbędnych danych w Koncie.
 2. Faktura jest wystawiana automatycznie po dokonaniu płatności.
 3. Użytkownik ma dostęp do Faktur za pośrednictwem Konta, w formacie PDF (Portable Document Format). Faktury wysyłane są do Użytkownika w formacie PDF automatycznie po dokonaniu płatności, na powiązany z Kontem adres e-mail.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji w Koncie danych wskazanych w pkt. 1 Załącznika I, bez zbędnej zwłoki po ich każdej zmianie.
 5. Faktury w Koncie dostępne są na okres tożsamy z okresem funkcjonowania Serwisu.
 6. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie Faktur drogą elektroniczną.

ZAŁĄCZNIK II DO REGULAMINU SAMOCHODY.PL

………………………………

(Miejscowość, data)

Dane Użytkownika:

…………………………………..

(Imię, nazwisko)

…………………………………..

…………………………………..

(Adres)

Adresat:

POLMARKET.PL spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Poznańska 20b

65-137 Zielona Góra

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Ja ................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy z dnia ………………… o świadczenie usług w ramach Serwisu SAMOCHODY.PL.

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenia Konta) Użytkownik będący konsumentem może od niej odstąpić bez podawania przyczyny. W celu odstąpienia od umowy, wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail [email protected], lub w formie listu tradycyjnego wysłanego na adres Operatora. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy Operator w pełni wykonał usługę tj. gdy opublikowano Ogłoszenie.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Serwisu i niniejszego formularza.

………………………………………..

(Podpis Użytkownika)

ZAŁĄCZNIK III DO REGULAMINU SAMOCHODY.PL

Polityka Prywatności

Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu Serwisu internetowego SAMOCHODY.PL

Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Serwisu SAMOCHODY.PL

INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://samochody.pl jest POLMARKET.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Poznańskiej 20B, 65-137 Zielona Góra, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000742570,NIP: 9731059426, REGON 380872518, zwana dalej „OPERATOREM”.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w POLMARKET.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Zielonej Górze możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].
 3. OPERATOR uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu internetowego SAMOCHODY.PL oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 4. OPERATOR uzyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkowników Serwisu poprzez dobrowolne wypełnienie przez nich formularza podczas rejestracji Konta Użytkownika na stronie internetowej https://samochody.pl, a także przez zamieszczanie przez nich Opinii. Dodatkowe dane osobowe dotyczące Użytkowników Serwisu, np. w zakresie adresu zamieszkania lub numeru NIP, OPERATOR otrzymuje od Użytkowników w związku z realizacją transakcji sprzedaży. Dane osobowe Użytkowników uzyskiwane są również w związku ze składanymi reklamacjami.
 5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: „RODO”, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781,t.j.) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 6. Korzystanie z Serwisu SAMOCHODY.PL możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu Serwisu SAMOCHODY.PL

CEL PRZETWARZANIA:

 1. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez SAMOCHODY.PL w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://samochody.pl oraz aplikacji mobilnej oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Zakładanie Konta, publikowanie lub przeglądanie Ogłoszeń, zamieszczanie Opinii, korzystanie z Forum i wykonywanie innych działań.
 2. OPERATOR przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu zapewnienia funkcjonalności Serwisu zgodnie z jego Regulaminem, a w szczególności umożliwienie Użytkownikom zarejestrowania się w Serwisie, kontaktu ze Serwisem oraz zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych.
 3. OPERATOR przetwarza dane osobowe pozyskane od Użytkowników w ramach publikowania Ogłoszeń, zamieszczania Opinii, odpowiedzi na zapytania wysłane przez formularz kontaktowy, edycji danych Konta, edycji danych do faktur VAT.
 4. OPERATOR przetwarza dane osobowe Użytkowników także dla swoich celów marketingowych, co oznacza w szczególności promowanie usług poprzez prezentowanie Użytkownikom dopasowanych do ich zainteresowań ofert oraz promocji. W tym celu OPERATOR dokonuje czynności profilowania. Profilowanie przez OPERATORA nie ma wpływu na prawa lub wolności Użytkowników.
 5. OPERATOR przetwarza dane osobowe Użytkowników także w następujących celach:
 6. przeprowadzania badań i analiz Serwisu SAMOCHODY.PL między innymi pod kątem funkcjonowania Serwisu, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 7. zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Serwisu internetowego SAMOCHODY.PL oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 8. obsługi reklamacji;
 9. organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział;
 10. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;
 11. zapewnienia obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu Transakcji w Serwisie SAMOCHODY.PL, zabezpieczenie płatności, windykacja należności;
 12. W przypadku wyrażenia odrębnej, dobrowolnej i świadomej zgody na otrzymywanie Newslettera lub na komunikację handlową drogą elektroniczną i/lub telefoniczną, OPERATOR będzie wykorzystywać adres e-mail i/lub numer telefonu Użytkowników, w celu przedstawienia im swojej aktualnej oferty handlowej.

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH:

 1. OPERATOR przetwarza lub będzie przetwarzał następujące dane Użytkowników za pośrednictwem Serwisu:
 2. Dane Konta i dane profilowe: utworzenie Konta przez Użytkownika może wymagać podania informacji identyfikujących Użytkownika, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. jego adres e-mail, hasło do konta. Zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem, Użytkownicy mają możliwość utworzenia w ramach Konta profilu, który zawierać może także inne dane, na przykład: imię nazwisko, adres zamieszkania, hasło do konta Użytkownika, numer telefonu, dane firmowe takie jak NIP (dla firm), nazwa firmy, siedziba firmy, nick oraz zdjęcia umieszczone przez Użytkownika w Serwisie SAMOCHODY.PL;
 3. Transakcje: OPERATOR w ramach Serwisu SAMOCHODY.PL może przetwarzać informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, umożliwiające Kupującemu i Sprzedającemu zawarcie umowy, przesłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Użytkownikami i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez OPERATORA, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwa firmy (jeżeli osoba fizyczna ją prowadzi), numer NIP (dla firm), adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące karty płatniczej lub kredytowej –w zależności od wybranej metody płatności, bank i numer rachunku bankowego, z którego dokonywano płatności, historia transakcji, adres IP, informacje o urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta odwiedzając stronę internetową https://samochody.pl (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu), historia komunikacji z OPERATOREM, reklamacje, dodatkowe informacje o Użytkowniku zawarte w korespondencji e-mail lub przedstawione w rozmowie telefonicznej oraz zgody;
 4. Obsługa Użytkownika: OPERATOR w ramach Serwisu SAMOCHODY.PL może gromadzić i w inny sposób przetwarzać dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale także do zrealizowania jego prośby, rozpatrzenia reklamacji. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. OPERATOR będzie także uprawniony do pozyskiwania innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji zwrotnych ze strony Użytkowników;
 5. Formularz kontaktowy: OPERATOR w ramach Serwisu SAMOCHODY.PL może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z SAMOCHODY.PL oraz ze Sprzedającymi za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu SAMOCHODY.PL. Dane te są niezbędne do umożliwienia OPERATOROWI kontaktu z Użytkownikami, ale także umożliwienia Użytkownikom kontaktu z innymi Użytkownikami, w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Serwisu SAMOCHODY.PL. Udostępniany formularz kontaktowy nie służy do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z korzystaniem z Serwisu czy też realizacją Transakcji i wykorzystanie go to takich celów może stanowić naruszenie Regulaminu Serwisu internetowego SAMOCHODY.PL.  Z powodu obowiązujących przepisów prawa, które nakazują OPERATOROWI przeciwdziałanie różnym nieuczciwym praktykom i naruszeniom prawa, OPERATOR jest uprawniony do gromadzenia danych dotyczących komunikacji dokonywanej za pośrednictwem wspomnianego powyżej formularza kontaktowego dla realizacji tych celów. OPERATOR może także analizować i blokować za pomocą specjalnego oprogramowania wiadomości przesyłane pomiędzy Użytkownikami, poprzez wspomniany powyżej formularz kontaktowy, w szczególności, jeśli mają charakter spamu (niechcianych informacji reklamowych), zawierają niedozwolone treści (np. zachętę do dokonywania przestępstw) lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników (np. mają na celu niezgodne z prawem uzyskanie hasła do Konta);
 6. Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo gdy stanowi to uzasadniony interes OPERATORA lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), OPERATOR jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do Serwisu SAMOCHODY.PL), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik (umożliwia to poprawę np. jakość świadczonych przez OPERATORA usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów, informacje o sposobie korzystania przez Użytkownika z Serwisu (jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na pliki cookies);
 7. Uzupełnianie pozyskanych danych: OPERATOR jest uprawniony do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach, o dane uzyskane zgodnie z prawem od podmiotów zewnętrznych oraz na podstawie zgody Użytkownika;
 8. Ankiety: Dodatkowo i tylko za zgodą Użytkownika, okazjonalnie, w drodze ankiet przesyłanych Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio od OPERATORA, OPERATOR zbiera od Użytkowników dane demograficzne i profilowe. Dane te mogą obejmować na przykład wiek i płeć. Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty OPERATORA do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych. Udzielenie zgody na otrzymanie ankiety, jak też jej wypełnienie i odesłanie do OPERATORA jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet w taki sam sposób, w jaki zgodził się na ich otrzymanie;
 9. Konkursy: Okazjonalnie OPERATOR może organizować konkursy. Dane osobowe Użytkowników (np. dane niezbędne do kontaktu), którzy wezmą udział w konkursie, mogą być wykorzystywane przez SAMOCHODY.PL do sprawnego przeprowadzenia konkursu, np. do powiadomienia Użytkowników o zwycięstwie;
 10. Akcje promocyjne: Okazjonalnie OPERATOR może organizować akcje promocyjne. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych są przetwarzane przez OPERATORA zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z promocją. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach w taki sam sposób, w jaki przystąpił do konkursu lub promocji.
 11. Informacje zamieszczane przez Użytkowników w Ogłoszeniach, Opiniach oraz w ramach Forum nie pochodzą od OPERATORA i nie są przez OPERATORA inicjowane. Z tego powodu OPERATOR nie jest odpowiedzialny za informacje udostępniane w ramach Ogłoszeń, Opinii oraz Forum.
 12. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko, które może wiązać się z takim upublicznieniem swoich danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji. Takim ryzykiem może być na przykład możliwość zidentyfikowania Użytkownika przez inne osoby, utrata części prywatności, a w skrajnych przypadkach nawet kradzież tożsamości. W przypadku logowania się do Serwisu SAMOCHODY.PL za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, nad którymi OPERATOR nie posiada żadnej kontroli, np. Facebook Connect, OPERATOR pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu e-mail Użytkownika i tylko na potrzeby takiego logowania.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Okres przez jaki OPERATOR przetwarza dane osobowe Użytkowników jest zależny od celu przetwarzania:
 2. rejestracja w Serwisie SAMOCHODY.PL – przez okres, w którym Użytkownik jest zarejestrowany/zapisany –do czasu wypisania się z Serwisu. Po tym okresie OPERATOR będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach związanych z rozliczalnością działań, do czego jest zobowiązany z mocy przepisów o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Użytkowników;
 3. realizacja sprzedaży –przez okres realizacji umowy. Po tym okresie OPERATOR będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach związanych z rozliczalnością działań, do czego jest zobowiązany z mocy przepisów o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Użytkowników, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat;
 4. usługi dostawy przez okres realizacji umowy. Po tym okresie OPERATOR będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach związanych z rozliczalnością działań, do czego jest zobowiązany z mocy przepisów o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Użytkowników;
 5. udzielanie odpowiedzi na pytania –w przypadku zarejestrowanych Użytkowników Serwisu – do czasu wypisania się z Serwisu. Dla Użytkowników, którzy nie dokonali rejestracji-przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi;
 6. pozyskane dane o sposobie korzystania przez Użytkowników z Serwisu SAMOCHODY.PL (za pośrednictwem plików cookies) oraz dane przetwarzane w bazie marketingowej – przez cały okres pozostawania Użytkownikiem OPERATORA –do czasu wycofania zgody, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. OPERATOR przekazuje dane osobowe Użytkowników jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania usług, które Użytkownik zamówił. Dane osobowe Użytkowników OPERATORA może przekazać następującym zaufanym partnerom:
 2. firmom świadczącym usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego;
 3. podmiotom świadczącym dla OPERATORA usługi księgowe - w celu rozliczenia dokonywanych transakcji.
 4. Dla każdego z tych celów przekazywane są jedynie te dane, które są niezbędne dla jego osiągnięcia. W celu maksymalnego zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników OPERATORA tam, gdzie to możliwe, stosuje narzędzia anonimizacji lub pseudonimizacji. W przypadku realizacji transakcji płatniczych, dane osobowe Użytkowników niezbędne dla zrealizowania płatności, są udostępniane podmiotom pośredniczącym w realizacji płatności, w tym poprzez:
 5. system płatności PayU.
 6. Jeżeli będzie to zgodne ze zgodą udzieloną przez Użytkownika OPERATOR może udostępniać dane osobowe Użytkowników innym serwisom internetowym prowadzonym przez SAMOCHODY.PL. W takim przypadku każdy z Użytkowników, którego dane osobowe zostały udostępnione, zostanie o tym szczegółowo poinformowany.
 7. OPERATOR nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 8. OPERATOR może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby OPERATORA), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz zasadom wynikającym z niniejszej Polityki Prywatności;
 9. OPERATOR może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym wspierającym OPERATORA w walce z oszustwami i nadużyciami u OPERATORA, w tym w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu SAMOCHODY.PL
 10. W ramach przyjętej Polityki Prywatności OPERATOR zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach SAMOCHODY.PL.
 11. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na platformie SAMOCHODY.PL robotom internetowym, OPERATOR może ujawnić ostatni adres IP Użytkownika.
 12. OPERATOR może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez OPERATORA.
 13. OPERATOR nie sprzedaje danych osobowych Użytkowników ani nie udostępnia ich komercyjnie podmiotom trzecim.
 14. Klikając w linki zamieszczone na platformie SAMOCHODY.PL lub aplikacji mobilnej Użytkownik może zostać przekierowany do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż OPERATOR i tym samym znajdującą się poza jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą OPERATORA, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

 1. OPERATOR przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z RODO.
 2. Przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników OPERATORA kieruje się następującymi regułami:
 3. Regułą adekwatności: Przetwarzane są tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania;
 4. Regułą transparentności: Użytkownik ma prawo mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z jego danymi osobowymi;
 5. Regułą prawidłowości: OPERATOR czyni starania, aby dane osobowe Użytkowników przetwarzane w Serwisie były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli Użytkownik stwierdzi, że jego dane osobowe nie zostały przez OPERATORA zaktualizowane lub są błędne, proszony jest o kontakt z OPERATOREM;
 6. Regułą integralności i poufności: OPERATOR stosuje niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność danych osobowych. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do danych osobowych oraz zabezpieczające dane osobowe przed ich utratą;
 7. Regułą rozliczalności: OPERATOR dąży w swoich działaniach do umożliwienia rozliczenia się z każdego działania dokonanego na danych osobowych.

RODZAJE ZBIERANYCH ZGÓD

 1. OPERATOR zbiera od Użytkowników następujące zgody:
 2. zgoda na komunikowanie się drogą elektroniczną i/lub telefoniczną w celach handlowych/marketingowych – obejmuje informowanie o nowościach produktowych, ofertach, przecenach, akcjach promocyjnych. Tę zgodę można wyrazić w ramach jednego z formularzy znajdujących się na stronie internetowej https://samochody.pl lub podczas Rejestracji do Konta Użytkownika;
 3. inne zgody na otrzymywanie Newsletter i komunikację telemarketingową – w ramach realizowanych akcji promocyjnych.
 4. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie uzależnia możliwości korzystania przez Użytkownika z Serwisu SAMOCHODY.PL
 5. Każda osoba, która wyraziła zgodę, ma prawo wycofać ją w dowolnej chwili pisząc e-maila na adres [email protected] lub listownie na adres: POLMARKET.PL ul. Poznańska 20B, 65-137 Zielone Góra, z dopiskiem „Dane osobowe”.
 6. OPERATOR informuje, że podejmie starania aby działania związane z wycofaniem zgody odbyły się bez zbędnej zwłoki, ale w żadnym przypadku nie trwały dłużej niż jeden miesiąc. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Użytkownik może realizować w stosunku do OPERATORA niżej wymienione prawa do ochrony danych osobowych, które wynikają z RODO:

 1. Prawo do informacji: W sposób przejrzysty, przy użyciu prostego i zwięzłego języka OPERATOR poinformuje Użytkownika o:
 2. celach oraz podstawie prawnej przetwarza jego danych osobowych;
 3. okresie przetwarzania jego danych osobowych;
 4. możliwości profilowania oraz zgłoszenia sprzeciwu;
 5. przysługujących mu prawach: tj. prawie dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawie do sprostowania, usunięcia danych, prawie do sprzeciwu, możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych: Użytkownik może wystąpić z prośbą, aby OPERATOR wyeksportował z baz danych informacje o danych osobowych Użytkownika. Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, które przetwarza OPERATOR. W każdej chwili Użytkownik może pobrać kopię swoich danych osobowych. Jeśli Użytkownik zdecyduje się napisać do OPERATORA, dla celów bezpieczeństwa przejdzie weryfikację i jeśli zakończy się ona pozytywnie, OPERATOR prześle Użytkownikowi kopię jego danych osobowych, zachowując adekwatne środki bezpieczeństwa.
 7. Prawo do poprawiania danych: W przypadku powzięcia przez Użytkownika informacji, że przetwarzane przez OPERATORA dane są nieprawidłowe, Użytkownik ma prawo poprosić o ich poprawienie, a OPERATOR będzie zobowiązany to zrobić, po przeprowadzeniu weryfikacji prawdziwości tych danych.
 8. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Jeżeli pomimo zastosowania się przez OPERATORA do reguły adekwatności, Użytkownik uzna, że OPERATOR przetwarza zbyt wiele danych, ma prawo zażądać, aby OPERATOR ograniczył ten zakres przetwarzania. Na prośbę Użytkownika OPERATOR ograniczy przetwarzanie danych tylko do ich przechowywania. OPERATOR przestanie wtedy wykonywać inne czynności składające się na przetwarzanie danych, np. ich udostępnianie. Dotyczy to sytuacji, gdy na przykład ktoś nieprawnie wykorzystał dane Użytkownika do rejestracji konta Użytkownika, a Użytkownik będzie ich potrzebować, aby wyjaśnić tę sytuację (w tym przypadku w kontaktach z organami ścigania).
 9. Prawo do żądania usunięcia danych: Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza prawo Użytkownika do żądania, aby OPERATOR usunął z systemów bazodanowych oraz z dokumentacji wszelkie informacje zawierające dane osobowe Użytkownika. Nie będzie można tego jednak uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa będzie istniał obowiązek przetwarzania tych danych (np. dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych, zobowiązanie z tytułu rękojmi, obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań). W każdym przypadku OPERATOR usunie jednak dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam, gdzie nie jest to możliwe zapewni ich pseudonimizację, dzięki czemu dane Użytkownika, które muszą zostać zachowane, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób. Użytkownik ma prawo zażądać od OPERATORA usunięcia jego danych. Jeżeli po żądaniu usunięcia danych okaże się, że OPERATOR jest zobowiązany prawnie, aby dalej przetwarzać dane osobowe Użytkownika, poinformuje Użytkownika o tym.
 10. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych: Użytkownik może poprosić OPERATORA aby wyeksportował dane, które podał w toku wszystkich kontaktów, do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych. Na prośbę Użytkownika w ciągu miesiąca otrzyma on od OPERATORA plik z danymi w powszechnie używanym formacie .csv. W ramach tego prawa Użytkownik może także wskazać podmiot, któremu OPERATOR ma przesłać jego dane osobowe. Jeśli Użytkownik chce pobrać swoje dane z Serwisu, może to zrobić poprzez bezpośredni kontakt z OPERATOREM na adres e-mail: [email protected].
 11. Prawo do sprzeciwu odnośnie profilowania danych: Użytkownik powinien powiadomić Operatora o tym fakcie na adres e-mail: [email protected] oraz wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies.
 12. Niektóre podmioty zewnętrzne, które świadczą swoje usługi w Serwisie SAMOCHODY.PL umożliwiają Użytkownikom dokonanie wyboru co do wycofania zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika.
 13. Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików cookies w systemie Użytkownika. Więcej informacji na temat naszych dostawców usług analitycznych znajdziesz w naszej Polityce plików cookies.
 14. Jeżeli Użytkownik uzna, że OPERATOR w jakikolwiek sposób naruszył reguły przetwarzania jego danych osobowych to ma prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach wykonania tego uprawnienia Użytkownik powinien podać pełny opis sytuacji wraz ze wskazaniem jakie działanie uznaje za naruszające jego prawa lub wolności.
 15. Realizacja praw Użytkownika jest co do zasady bezpłatna. Użytkownik nie będzie musiał wnosić opłaty za realizację prawa dostępu do swoich danych osobowych (lub za realizację jakichkolwiek innych praw). OPERATOR może jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli żądanie Użytkownika jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takich przypadkach OPERATOR może również odmówić spełnienia żądania Użytkownika.
 16. OPERATOR dokłada starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Jeśli żądanie Użytkownik jest szczególnie skomplikowane lub Użytkownik złożył kilka żądań ich rozpoznanie może zająć więcej czasu, niż miesiąc.  W takim wypadku OPERATOR Użytkownika o wydłużeniu terminu i zapewni bieżące informacje dotyczące realizacji żądania Użytkownika.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Wszystkie zbierane przez OPERATORA dane chronione są przy użyciu niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z OPERATOREM, zaufani partnerzy oraz zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi osobowymi zgodnie z przyjętymi przez OPERATORA wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.
 2. Wszystkie informacje, które otrzymujemy na temat Użytkowników, OPERATOR przechowuje na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. OPERATOR wdrożył także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Użytkowników.
 3. OPERATOR stale ocenia stopień bezpieczeństwa w ramach swojej sieci oraz monitoruje wewnętrzne regulacje i procedury zaprojektowane po to, by chronić dane osobowe Użytkowników przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, dostępem lub ujawnieniem.
 4. OPERATOR identyfikuje możliwe do przewidzenia ryzyka dla bezpieczeństwa sieci oraz minimalizuje zagrożenia dla bezpieczeństwa, w tym przez dokonywanie oceny ryzyka i regularne testy.
 5. Usługi świadczone przez OPERATORA nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia i OPERATOR świadomie nie pozyskuje informacji na ich temat. Jeśli OPERATOR stwierdzi, że osoba poniżej 16 roku życia dostarczyła swoje dane osobowe, natychmiast je usunie.

ZMIANA POSTANOWIEŃ

 1. Polityka Prywatności może być przez OPERATORA zmieniana lub aktualizowana.
 2. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na stronie internetowej https://samochody.pl, a dodatkowo OPERATOR poinformuje Użytkowników za pośrednictwem wiadomości e-mail lub za pośrednictwem Serwisu.
 3. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na dokonane przez OPERATORA zmiany, może dokonać zamknięcia swojego konta wchodząc w jego ustawienia i wybierając opcję zamknięcia konta.

ZAŁĄCZNIK IV REGULAMINU SAMOCHODY.PL

Polityka Prywatności plików cookies

Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu Serwisu internetowego SAMOCHODY.PL

Serwis SAMOCHODY.PL nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Polityka plików cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika poprzez stronę internetową https://samochody.pl prowadzoną przez POLMARKET.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Poznańskiej 20B, 65-137 Zielona Góra, zwaną dalej „OPERATOREM”.
 2. Definicje:
 1. Administrator - oznacza firmę POLMARKET.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Poznańskiej 20B, 65-137 Zielona Góra, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000742570,NIP: 9731059426, REGON 380872518, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji na urządzeniach Użytkownika;
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu;
 3. Cookies Administratora - oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu;
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora za pośrednictwem strony internetowej Serwisu;
 5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy działającą w domenie https://samochody.pl;
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem Serwisu SAMOCHODY.PL i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 1. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez Użytkownika zgody. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na takim Urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o Użytkowniku. W ustawieniach przeglądarki internetowej zgoda wyrażona na korzystanie z plików cookies może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Wobec Użytkownika korzystającego ze strony internetowej https://samochody.pl, Serwis stosuje pliki cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia Użytkownika. Pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych. Niektóre jednak informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą zostać powiązane z konkretną osobą, a tym samym zostać uznane za dane osobowe. Dane te są szyfrowane co uniemożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

 1. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do każdego Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje trzy typy plików cookies:
 1. Cookies sesyjne (session cookies): są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Otrzymane informacje dzięki wykorzystywaniu tego rodzaju cookies pomagają analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz umożliwiają łatwiejsze poruszanie się po Serwisie;
 2. Cookies stałe (persistent cookies): są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies stałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
 3. Cookies reklamowe – pomagają dostarczać Użytkownikowi odpowiednie reklamy oraz umożliwiają badanie efektywności kampanii marketingowych reklamodawców poprzez analizowanie tego, w jaki sposób Użytkownik reaguje na kierowaną do niego reklamę.
 4. Cookies podmiotów zewnętrznych – (third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z Serwisem. Ten rodzaj cookies pozwala dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów Użytkowników.
 5. Dodatkowo, w Serwisie wykorzystywane są także sygnalizatory www (ang. web beacons), które stanowią małe elementy graficzne (zwane także jako „piksele śledzące” albo „czyste GIF-y”), używane razem z plikami cookies do identyfikacji Użytkowników oraz ich zachowania.
 1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub aplikacji, w tym stron lub aplikacji partnerów biznesowych Serwisu. Strony internetowe innych podmiotów również mogą wykorzystywać pliki cookies. OPERATOR nie ma wpływu na strony internetowe podmiotów trzecich i nie jest odpowiedzialni za pliki cookies, które zbierają lub do których mają dostęp. Klikając na odnośnik lub aplikację, należy pamiętać, że każda z nich ma własną politykę cookies. Z tego powodu prosimy, aby przed rozpoczęciem korzystania z innych stron internetowych lub aplikacji Użytkownik zapoznał się z ich politykami cookies.

CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies Administratora w następujących celach:
 1. Konfiguracji Serwisu:
 1. dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze strony internetowej Serwisu;
 2. rozpoznanie urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 3. zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
 4. zapamiętanie historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści;
 5. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.
 1. Uwierzytelniania użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w tym Serwisie:
 1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 3. optymalizacja i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Serwis.
 1. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej:
 1. dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowej Serwisu.
 1. Zapamiętania lokalizacji Użytkownika:
 1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 1. Analiz i badań oraz audytu oglądalności:
 1. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 1. Świadczenia usług reklamowych:
 1. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam, usług i produktów firm trzecich.
 1. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies zewnętrzne w następujących celach:
 1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
 1. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
 1. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
 1. Google AdWords [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
 1. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
 1. plus.google.com - [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
 2. Facebook.com - [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii].
 1. Za pomocą plików cookies i Google Analytics stosowanej na stronie internetowej https://samochody.pl możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami Użytkownika (profilowanie). Analiza zachowań w Serwisie umożliwia zrozumienie zwyczajów i oczekiwań Użytkownika oraz dostosowanie ich do potrzeb i zainteresowań Użytkownika. Dzięki temu możliwe jest nie tylko prezentowanie Użytkownikowi reklam dopasowanych do ich preferencji, ale również tworzenie i prezentowanie Użytkownikowi dostosowanych do niego ofert czy rabatów niedostępnych dla innych osób.
 2. Podmioty trzecie takie jak sieci reklamowe i dostawcy usług zewnętrznych, zajmujący się np. analizą ruchu w sieci, mogą wykorzystywać pliki cookies oraz narzędzia software development kits (SDKs) lub inne pokrewne technologie do zbierania informacji na temat wizyty Użytkownika w Serwisie. Poniżej przedstawiamy listę podmiotów trzecich, którym umożliwiamy zapisywanie cookies lub innych technologii na urządzeniu Użytkownika:
 3. Dostawcy usług analitycznych: Współpracujemy z różnymi dostawcami usług analitycznych takimi jak: Google Analytics oraz Facebook Analytics, którym umożliwiamy wykorzystywanie cookies, SDKs i innych pokrewnych technologii. Więcej informacji na temat tego jak Google i Facebook wykorzystują dane Użytkowników, dostępne jest pod linkiem:

https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/

https://www.facebook.com/about/privacy/update

 1. Partnerzy reklamowi:

Partnerami reklamowi są:

1. Portal Ereklama

2. Google (Google Adsense)

i mogą oni używać cookies reklamowych w celu wyświetlania reklam, które ich zdaniem będą dla Użytkownika najbardziej interesujące oraz w celu mierzenia efektywności takich reklam w Serwisie;

 1. Wtyczki („plug-ins”) podmiotów trzecich: Serwis wykorzystuje także wtyczki („plug-ins”) podmiotów trzecich w formie przycisków Udostępnij w serwisie Facebook, Twitter i Whatsapp. Za pomocą tego przycisku można udostępnić Ogłoszenia w serwisach podmiotów trzecich, pod warunkiem, że Użytkownik jest zalogowany w tych serwisach. Podmioty trzecie mogą być w stanie połączyć aktywność Użytkownika w Serwisie z kontem, które posiada w ich portalach. Dlatego należy przed kliknięciem w przycisk Udostępnij uważnie zapoznać się z politykami prywatności podmiotów trzecich.

MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień dotyczące plików cookies Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu plików cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.
 3. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 4. Należy pamiętać, że rezygnacja z plików cookies będzie dotyczyła wyłącznie konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej na tym samym lub innym urządzeniu.
 5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa:
 6. Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek;
 7. Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl;
 8. Microsoft IE / EDGE - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;
 9. Opera - https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

ZMIANA POSTANOWIEŃ

 1. Polityka Prywatności plików cookies może być przez OPERATORA zmieniana lub aktualizowana.
 2. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na stronie internetowej https://samochody.pl, a dodatkowo OPERATOR poinformuje Użytkowników za pośrednictwem wiadomości e-mail lub za pośrednictwem Serwisu.
 3. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na dokonane przez OPERATORA zmiany, może dokonać zamknięcia swojego konta wchodząc w jego ustawienia i wybierając opcję zamknięcia konta.

DANE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące zakresu Polityki plików cookies należy kierować za pomocą kontaktu mailowego pod adresem [email protected].

ZAŁĄCZNIK V REGULAMINU SAMOCHODY.PL

Cennik

§ 1

Publikowanie Ogłoszeń

 1. Użytkownik może publikować Ogłoszenia w Serwisie. Opłata za publikowanie ogłoszeń występuje w postaci przedpłaty na poczet dzierżawy wirtualnej przestrzeni w Serwisie.
 2. Wykupiony pakiet jest ważny przez miesiąc i pozwala na jednoczesne publikowanie określonej ilości Ogłoszeń.
 3. Oferty zawieszone nie zmniejszają limitu możliwych do opublikowania Ogłoszeń - przestrzeń zajmują jedynie aktywne Ogłoszenia.

§ 2

Pakiety Wyróżnień

 1. Użytkownik ma możliwość promowania Ogłoszenia za pomocą Wyróżnienia, które polega na:
 1. wyświetlaniu Ogłoszenia na górze listy Ogłoszeń w kategorii, w której się znajduje;
 2. rotacyjnym wyświetlaniu w małym oknie w sekcji Ogłoszeń wyróżnionych na stronie głównej;
 3. wyświetlaniu w wielkim oknie sekcji Ogłoszeń wyróżnionych na stronie głównej.
 1. Użytkownik ma możliwość wybrania opcji Wyróżnienia zanim Ogłoszenie zostanie opublikowane w Serwisie lub po opublikowaniu Ogłoszenia.
 2. Okres trwania wyróżnienia Ogłoszenia rozpoczyna się z momentem aktywowania Wyróżnienia lub Pakietu Wyróżnień i trwa do momentu zakończenia emisji Ogłoszenia.
 3. Usunięcie Ogłoszenia lub anulowanie Wyróżnienia lub Pakietu Wyróżnień przed zakończeniem okresu emisji powoduje brak możliwości wznowienia i ponownego wyróżnienia usuniętego lub zakończonego Ogłoszenia w ramach tego samego Wyróżnienia lub Pakietu Wyróżnień.

Cennik opublikowania ogłoszenia

 1. Ogłoszenie Dealera Gwarantowanego - 5 PLN za pojedyncze ogłoszenie, brak pakietów,
 2. Ogłoszenie Użytkownika konta firmowego - 10 PLN za pojedyncze ogłoszenie, brak pakietów,
 3. Ogłoszenie Użytkownika konta prywatnego - 10 PLN za pojedyncze ogłoszenie, brak pakietów.

Pakiety Wyróżnień

Ilość dni

1 dzień

3 dni

5 dni

7 dni

Na górze listy

5 PLN

10 PLN

15 PLN

20 PLN

Na str. głównej małe okno

10 PLN

20 PLN

30 PLN

40 PLN

Na str. głównej duże okno

15 PLN

25 PLN

35 PLN

50 PLN

UWAGA:

 1. Dealer posiadający Konto przed 01.06.2023r., który w okresie 01-30.09.2023r. wygeneruje w Koncie Potwierdzenie uzyskania statusu Dealera gwarantowanego, utrzymuje do końca 2023r. pakiet 200 bezpłatnych ogłoszeń miesięcznie, zaś od 01.01.2024r. rozpoczyna bieg gwarantowany 5 letni okres niezmienności ceny 5 zł/ogłoszenie,
 2. Dealer posiadający Konto założone w okresie od 01.06.2023r. do 31.08.2023r.  który w okresie 01-30.09.2023r. wygeneruje w Koncie Potwierdzenie uzyskania statusu Dealera gwarantowanego, otrzymuje gwarantowany 5 letni okres  niezmienności ceny 5 zł/ogłoszenie, liczony od 30.09.2023r.,
 3. Użytkownik, który założy Konto Dealera w okresie 01.-30.09.2023r. i wygeneruje w tym okresie w Koncie Potwierdzenie uzyskania statusu Dealera gwarantowanego, otrzymuje gwarantowany 5 letni okres  niezmienności ceny 5 zł/ogłoszenie, liczony od 30.09.2023r.

ZAŁĄCZNIK VI DO REGULAMINU SAMOCHODY.PL

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Składam reklamację w związku z korzystaniem z Serwisu POLMARKET.PL.

Adres e-mail powiązany z Kontem: ……………………………………………………………

Adres URL Ogłoszenia lub inna treść umożliwiająca rozpoznanie przedmiotu reklamacji:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

Okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji: …………………………………………….…

………………………………………………………..………………………………….………

……………………………………………………………..………………….…………………

Sprecyzowane żądanie: ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Serwisu i niniejszego formularza.

………………………………………..

(Podpis Użytkownika)

ZAŁĄCZNIK VII DO REGULAMINU SAMOCHODY.PL

§ 1

Plasowanie wyników wyszukiwania na listingu Ogłoszeń

 1. Po wyborze wybranej kategorii ze strony głównej samochody.pl  prezentowane są wszystkie aktywne Ogłoszenia w wybranej kategorii na podstawie daty dodania Ogłoszenia.
 2. Na górze listingu znajduje się Ogłoszenie z najwcześniej dodaną datą dodania w wybranej kategorii.
 3. W przypadku gdy Użytkownik lub Internauta decyduje się wybrać inne kryteria wyszukiwań, konieczne jest ich wybranie z panelu wyszukiwarki umieszczonego nad listingiem wyszukiwania w danej kategorii.
 4. W przypadku wyboru innych kryteriów wyszukiwania Ogłoszenia również są plasowane po dacie dodania na początku listingu.
 5. W momencie gdyż wynik wyszukiwania został wyświetlony w oparciu o zadane kryteria Użytkownik lub Internauta może skorzystać z sortowania Ogłoszeń.
 6. Sortowanie wyników wyszukiwania może odbywać się w oparciu o stan Towaru z podziałem na nowe i używane:
 1. Nowe - na początku listingu wyświetlane  są produkty sortowane na podstawie stanu - nowe są prezentowane po dacie dodania od najświeższych Ogłoszeń nowo dodanych;
 2. Używane - na początku listingu wyświetlane  są produkty sortowane na podstawie stanu - używane są prezentowane po dacie dodania od najświeższych Ogłoszeń nowo dodanych.
 1. Sortowanie listingu wyszukiwań w oparciu o parametry najnowsze, popularne, najtańsze, najdroższe:
 2. Najnowsze - na początku listingu wyświetlane  są produkty po dacie dodania od nowo dodanych produktów;
 3. Popularne - na początku listingu wyświetlane  są produkty, które były najczęściej wyświetlane przez Użytkowników/Internautów w danej kategorii;
 4. Najtańsze - na początku listingu wyświetlane  są produkty, które mają najniższą cenę w danej kategorii;
 5. Najdroższe - na początku listingu wyświetlane  są produkty, które mają najwyższą cenę w danej kategorii
 6. W tym przypadku produkty są wyświetlane z danym stanem z uwzględnieniem daty dodania. Na górze listingu są prezentowane produkty nowo dodane zgodnie z datą dodania.


Regulamin SAMOCHODY.pl obowiązujący do 16.02.2024:

https://samochody.pl/documents/regulamin-serwisu-obowiazujacy-do-16-02-2024.pdf