Umowa kupna sprzedaży | Umowa sprzedaży samochodu | Umowa kupna

Umowa kupna sprzedaży samochodu

Umowa zawarta w dniu (dzień, miesiąc, rok) r. w (miejscowość) pomiędzy:

Sprzedającym:

Adres

Dokument tożsamości nr. wydany przez

PESEL/NIP

a

Kupującym:

Adres

Dokument tożsamości nr. wydany przez

PESEL/NIP

1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu:

Marka: , rok produkcji: , nr. nadwozia: , nr. silnika: , nr. rejestracyjny: nr. karty pojazdu: , przebieg: , kolor:

2

Sprzedający oświadcza, że samochód będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi jego własność, nie toczy się wobec niego żadne postępowanie w związku z ww. samochodem, samochód jest wolny od wad prawnych i praw osób trzecich oraz nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.

3

Strony ustaliły wartość przedmiotu niniejszej umowy na kwotę: złotych, słownie złotych.

4

1. Sprzedawca przenosi na Kupującego własność samochodu określonego w § 1, zaś Kupujący tytułem ceny zobowiązuje się zapłacić na rzecz Sprzedawcy kwotę ustaloną w § 3 niniejszej umowy. 2. Strony stwierdzają, że samochód określony w § 1 został Kupującemu wydany, a cena uiszczona w wysokości na rzecz Sprzedającego.

5

Kupujący oświadcza, że w dniu podpisania umowy wraz z samochodem określonym w § 1 zostały przekazane mu: .

6

Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego samochodu i nie ma do niego żadnych zastrzeżeń.

7

Strony ustaliły, że wszystkie koszty wynikające z zawarcia niniejszej umowy ponosi Kupujący.

8

  1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
  3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

..............................................(sprzedający)

..............................................(kupujący)
Formularz umowy kupna-sprzedaży samochodu. Gotowy wzór, który wystarczy wypełnić informacjami o sprzedającym, kupującym oraz szczegółami dotyczącymi pojazdu. Formularz pozwoli zaoszczędzić czas i w prosty sposób przygotować do druku wypełnioną umowę kupna-sprzedaży samochodu.

Umowa kupna sprzedaży samochodu - wzór PDF
https://samochody.pl/umowa-kupna-sprzedazy

Na co uważać przy podpisywaniu umowy kupna sprzedaży samochodu?

Niestety często jesteśmy narażeni na sytuacje wynikające z nieuczciwości drugiej osoby. Jest to dla nas bardzo niebezpieczne i w przypadku kupna lub sprzedaży używanego samochodu może być jednocześnie bardzo kosztowne. 

Chcąc mieć już w posiadaniu nasz wymarzony samochód, zapominamy o zdrowym rozsądku i zbyt łatwo dajemy się ponieść emocjom, przez co umykają nam bardzo istotne szczegóły. Nie dotyczą one jedynie tego, jaki dokładnie jest stan faktyczny pojazdu, ale przede wszystkim tego, jak skonstruowana jest umowa kupna sprzedaży samochodu. 

Pomimo tego, że prawo chroni kupującego przed nieuczciwością, to jednak kiedy dobrowolnie podpisze on umowę zawierającą pewne sformułowania, może to mu uprzykrzyć życie. W niektórych przypadkach również skutecznie uniemożliwia przedstawianie jakichkolwiek roszczeń. 

Niestety oprócz wad samochodu mogą się w takim wypadku pojawić również problemy z rejestracją auta, przeglądem, czy późniejszą sprzedażą.

Jak powinna być skonstruowana umowa kupna sprzedaży samochodu?

Na początek naszą czujność powinna wzbudzić sytuacja, gdy sprzedający nerwowo podchodzi do jakichkolwiek zmian w treści umowy. Pamiętajmy bowiem, że czasami może ona zawierać niekorzystne dla nas warunki, które nie będą wynikały z nieuczciwości sprzedającego, lecz z błędnych informacji lub po prostu braku wiedzy, jak powinna wyglądać prawidłowa umowa. 

Jeśli jednak jest on wyraźnie zdenerwowany, możemy podejrzewać, że niekorzystne dla nas zapiski znalazły się tam specjalnie. Poprawnie skonstruowana umowa powinna zawierać: 

- zawarcie umowy powinno być opatrzone właściwą datę zawarcia transakcji, 

- prawidłowe oraz szczegółowe dane zarówno sprzedającego, jak i kupującego, które są zgodne z dowodem tożsamości, 

- oświadczenie osoby sprzedającej samochód, że jest jego właścicielem oraz oświadczenie dotyczące przebiegu i tego, jakim numerem VIN jest opatrzony samochód, 

- informacje o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu przez kupującego, oraz informacje o samym stanie technicznym, który deklaruje sprzedający np. bezwypadkowy, o oryginalnym przebiegu, brak ukrytych wad, konkretnie wymienione wady, 

- oświadczenie kupującego z informacją o kwocie, jaka zostaje przekazana sprzedającemu na poczet kupna samochodu oraz podpis poświadczający jej otrzymanie, 

- spis przekazywanych dokumentów oraz innych przedmiotów np. kluczyki, 

- umowa sprzedaży samochodu powinna zawierać zapis informujący, że pojazd zostaje przekazany niezwłocznie po podpisaniu umowy,

- umowa sprzedaży pojazdu powinna zostać spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach

 

Warto zawrzeć jeszcze jeden bardzo ważny zapis, jakim jest informacja o zastosowaniu przepisów Kodeksu cywilnego do tych sytuacji, których nie reguluje podpisana umowa oraz informację o tym, że spory, które wynikły z winy sprzedającego oraz jego nieuczciwości będzie rozstrzygał sąd rejonowy przypisany do miejsca zamieszkania osoby kupującej. 

Na jakie pułapki należy uważać podczas sprzedaży samochodu?

Umowa kupna sprzedaży jest naszym podstawowym dowodem w sytuacji, kiedy będziemy chcieli dochodzić naszych roszczeń. 

Pamiętajmy, że nieuczciwość może przejawiać się w różny sposób, dlatego należy zawsze jak najdokładniej zabezpieczać swoje interesy i posiadać dodatkowe dowody, np. potwierdzające stan faktyczny pojazdu. Jakie jeszcze kroki warto podjąć? 

 

  1. Zapisać ogłoszenie, z którego dowiedzieliśmy się o możliwości kupna samochodu. Najlepiej dokonać tego w postaci pliku, dzięki czemu możemy udowodnić, co dokładnie deklarował sprzedawca. 
  2. Sprawdzić numer VIN, dzięki czemu dowiemy się m.in. czy stan faktyczny samochodu pokrywa się z tym, co zawiera dowód rejestracyjny. 
  3. Podczas sprzedaży samochodu mieć przy sobie jedna zaufaną osobę, najlepiej niepochodzącą z naszej rodziny, które będzie mogła ewentualnie wystąpić w charakterze świadka. 
  4. Zawrzeć w umowie kupna sprzedaży jak najwięcej szczegółowych informacji o stanie pojazdu deklarowanym przez sprzedającego. Nie dopuścić do zapisania w umowie sprzedaży danych nieprawdziwych np. sprzedający obniża cenę pojazdu na naszą korzyść, choć w rzeczywistości wiemy, że tak nie jest. 
  5. Usunięciu wszelkich zapisów, które uniemożliwiają nam zgłoszenie roszczeń i braku rękojmi. 
  6. Gdy już podpiszemy umowę, koniecznie dopilnujmy, aby na naszym egzemplarzu nie pojawiły się dodatkowe zapiski umieszczane tam bez naszej wiedzy. 
  7. W przypadku wpłaty zaliczki warto dopilnować, aby zostało to udokumentowanie za pomocą dokumentu, a także, aby na pewno była ona nazywana zaliczką, a nie bezzwrotnym zadatkiem. 

 

Racjonalne podejście

Kupno lub sprzedaż samochodu nie jest rzeczą prostą i w większości z nas powoduje różne emocje. Niestety czasem zdarza się, że nieznajoma osoba, z którą dokonujemy transakcji, będzie chciała być wobec nas nieuczciwa. 

Z tego powodu należy bardzo dokładnie i ze spokojem podejść do skonstruowania dokumentu jakim jest umowa kupna sprzedaży samochodu. Umowa kupna-sprzedaży auta jest dla nas najważniejszym dokumentem, poświadczającym nasze prawo do roszczeń lub ich braku. Jest nam potrzebna w wydziale komunikacji do zarejestrowania pojazdu, a także w towarzystwie ubezpieczeniowym do tego aby wykupić ubezpieczenie samochodu. Najczęściej na niekorzyść kupującego wpływa tuszowanie wad pojazdu, fałszywe informacje, czy ukrywanie faktów. 

Po podpisaniu umowy zawsze istnieje możliwość dochodzenia swoich roszczeń jednak o wiele lepiej być pewnym, że pojazd, którego za chwilę będziemy właścicielami, jest dla nas odpowiedni. 

W razie wątpliwości dobrym pomysłem jest udanie się do certyfikowanej stacji diagnostycznej. 

Warto pamiętać, że należy również opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Umowa kupna-sprzedaży FAQ:


Dlaczego umowa kupna-sprzedaży jest tak ważna?
Umowa kupna-sprzedaży jest ważnym dokumentem potrzebnym obydwu stronom transakcji, dlatego należy zadbać o to, aby był on właściwie skonstruowany i wypełniony. Umowa stanowi pisemny dowód kupna/sprzedaży i jej posiadanie jest nabywającemu niezbędne w przypadku rejestracji pojazdu i jego ubezpieczania, a sprzedającemu do zgłoszenia zbycia pojazdu.
Jak powinna być skonstruowana umowa kupna-sprzedaży?
Poprawnie skonstruowana umowa kupna-sprzedaży powinna koniecznie zawierać następujące elementy: dane sprzedającego i kupującego zgodne z danymi umieszczonymi w dowodach tożsamości datę zawarcia transakcji (najlepiej wraz z godziną) informację o cenie aktualny przebieg pojazdu rok produkcji samochodu numer nadwozia, silnika, karty pojazdu numer rejestracyjny auta markę pojazdu podpis kupującego i sprzedającego spis przekazywanych wraz z samochodem przedmiotów (kluczyki itd.)
Skąd wziąć umowę kupna-sprzedaży?
Szukasz wzoru umowy kupna-sprzedaży? Możesz w łatwy sposób wygenerować gotowy dokument na naszej stronie internetowej Samochody.pl i pobrać gotową umowę kupna-sprzedaży z wypełnionymi danymi w zaledwie kilka chwil.
Na co uważać przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży?
Zawierając umowę kupna-sprzedaży należy zwrócić uwagę na wszystkie szczegóły – emocje często biotą nad nami górę i łatwo przeoczyć bardzo istotne informacje. Aby uniknąć późniejszych problemów z zarejestrowaniem i ubezpieczeniem samochodu podpisując umowę kupna-sprzedaży dopilnujmy, aby zawierała wszystkie niezbędne dane i aby owe dane były zgodne z rzeczywistością. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących faktycznego stanu technicznego samochodu, warto udać się na najbliższą stację kontroli pojazdów. W ten sposób unikniemy rozczarowań i będziemy mieli pewność, że kupujemy pojazd w takim stanie, jak zostało to zapisane w ogłoszeniu.
Co należy zrobić po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży?
Po zakupie auta i podpisaniu umowy kupna-sprzedaży mamy 30 dni na udanie się do Wydziału Komunikacji i przerejestrowanie samochodu na nowego właściciela oraz zmianę tablic rejestracyjnych. Aby to zrobić należy mieć przy sobie dowód osobisty, stare tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny z aktualnym przeglądem pojazdu, kartę pojazdu i umowę kupna-sprzedaży. Dodatkowo, w ciągu 14 dni od podpisania umowy kupna-sprzedaży należy zapłacić w Urzędzie Skarbowym podatek od wzbogacenia się, który wynosi 2% ceny zapłaconej przez nas za samochód.
Co powinna zawierać umowa kupna sprzedaży?

Umowa kupna sprzedaży jest jedną z najczęściej spotykanych przy sprzedaży i zakupie samochodów osobowych. Jest to umowa cywilnoprawna, którą zawierają zazwyczaj dwie osoby prywatne. Co powinna ona zawierać?

Co musi znaleźć się w umowie kupna sprzedaży?

Informacje w umowie kupna sprzedaży można w prosty sposób podzielić na te, które muszą się tam znaleźć i te, które można tak w zasadzie pominąć, lecz po prostu warto je dodać. Bez informacji z tej pierwszej kategorii umowa może zostać uznana za nieważną, więc warto je znać.

W umowie kupna sprzedaży przede wszystkim musi znaleźć się miejsce i data zawarcia transakcji, co jest ważne dla ubezpieczyciela oraz przy rejestracji samochodu. Dodatkowo należy tam zawrzeć podstawowe dane obu stron takie jak imię, nazwisko, numer PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, czyli dowodu osobistego lub paszportu, a także adres zamieszkania. Oprócz tego musi pojawić się marka auta, model, rok produkcji, numer VIN i numer rejestracyjny jeśli auto takowy posiada. Ostatnie rzeczy, bez których umowa nie może istnieć to cena sprzedaży oraz podpisy obu stron.

Co warto zawrzeć w umowie kupna sprzedaży?

Nie wszystko musi się znaleźć w umowie kupna sprzedaży, co jest naprawdę przydatne. Warto między innymi wpisać tam stan licznika, czy też oświadczenia chroniące interesy obu stron. Mowa tu między innymi o oświadczeniu o zapoznaniu się ze stanem technicznym auta, przekazaniu wszelkich dokumentów i kluczyków w podanej ilości, czy też o zapewnieniu, iż auto jest własnością osoby sprzedającej i nie toczy się żadne postępowanie go dotyczące lub nie jest objęte zastawem.

Czy w umowie kupna sprzedaży można wyłączyć rękojmie?

Rękojmia to sposób na ochronę kupujących przed nieuczciwością sprzedawców. Ma ona chronić interesy kupującego poprzez zapewnienie mu prawa do otrzymania zadośćuczynienia za wady zakupionego produktu. Czy można ją wyłączyć w umowie kupna sprzedaży?

Czym jest i jak działa rękojmia

Wedle definicji rękojmia jest ustawową, a czasami obligatoryjną odpowiedzialnością sprzedawcy wobec kupującego za wady fizyczne i prawne sprzedawanej rzeczy. Chroni ona więc kupującego przed zakupem produktu, który ma wady o których nie wiedział.

Jak można wyłączyć rękojmie w umowie kupna sprzedaży?

Rękojmię można dowolnie zmieniać w umowie kupna sprzedaży. Można za pomocą odpowiednich zapisów całkowicie wyłączyć, ograniczyć, a także rozszerzyć. Trzeba przy tym pamiętać, że aby całkowicie wyłączyć rękojmię, czyli zwolnić sprzedawcę z odpowiedzialności to obie strony umowy muszą być równorzędne. Dlatego całkowite wyłączenie rękojmi jest możliwe tylko w umowach zawieranych między np. Przedsiębiorcami czy też osobami, które nie działają jako przedsiębiorca.

Kiedy kupujący ma prawo ubiegać się o rękojmie?

Rękojmia działa od momentu zawarcia umowy, co wynika z przepisu 556 ustawy Kodeksu Cywilnego. To jak długo jest ważna zależy od umowy i tego czy znalazły się w niej zapisy o tym mówiące. W przeciwnym wypadku są to dwa lata. Przez ten czas w razie wystąpienia ukrytych wad fizycznych można ubiegać się o obniżenie zapłaconej za auto ceny, lub odstąpienia od umowy, czyli oddania auta i odzyskania wydanych na nie pieniędzy.

Czy można odstąpić od umowy kupna sprzedaży samochodu?

Zakup samochodu używanego potrafi być naprawdę problematyczny. Znalezienie odpowiedniego auta jest bowiem nie lada wyzwaniem. Często okazuje się jednak, że zakupione auto ma wady i nie spełnia naszych oczekiwań. Czy można odstąpić od umowy kupna sprzedaży?

W jakiej sytuacji można odstąpić od umowy kupna sprzedaży?

Tak naprawdę jedyną sytuacją, w której możemy zawalczyć o odstąpienie od umowy kupna sprzedaży jest zrobienie tego za zgodą obu stron lub skorzystanie przez kupującego z rękojmi. Jest to rodzaj odpowiedzialności sprzedawcy wobec kupującego, który ma zastosowanie między innymi przy handlu samochodami osobowymi.

Jeśli w umowie kupna sprzedaży nie ma żadnych informacji to jest ona aktywna i w czasie dwóch lat w razie problemów można z niej skorzystać. Mówi o tym między innymi 1 paragraf artykułu 560 Kodeksu Cywilnego. Brzmi on następująco: "Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne."

Co uprawnia do skorzystania z rękojmi?

Z rękojmi można skorzystać, gdy samochód posiada wady fizyczne lub prawne. Wady prawne to na przykład zakup samochodu od osoby nie będącej jego właścicielem lub będącej tylko jednym z współwłaścicieli, auta zabezpieczonego w związku z postępowaniem sądowym, czy też samochodu kradzionego. Wady fizyczne to z kolei wszelkiego rodzaju usterki i niezgodności z informacjami w umowie.