Peu­geot 508

Peu­geot 508 - opinie

Na rynku wtór­nym dostępne są samochody używane z naj­róż­niej­szych seg­men­tów i rocz­ni­ków. Do wyboru, do koloru jak to mówią. To wła­śnie tam możemy zna­leźć swo­jego wyma­rzo­nego, jedy­nego Peu­ge­ota 508. Peu­geot 508 — nowo­cze­sne, mini­ma­li­styczne wnę­trze. Peu­geot jest to samo­chód piękny w swej pro­sto­cie. Jego wnę­trze zostało wyko­nane w iście nie­miec­kim stylu, z naj­lep­szej jako­ści mate­ria­łów wykoń­cze­nio­wych. Wnę­trze tego egzem­pla­rza jest pro­ste, prze­stronne i jed­no­cze­śnie ele­ganc­kie. Jest to z pew­no­ścią jeden z naj­cie­kaw­szych modeli dostęp­nych na rynku wtór­nych samochodów oso­bo­wych. Model ten zwy­czaj­nie budzi zain­te­re­so­wa­nie innych kie­row­ców.

Dane tech­niczne Peu­geot 508

Pro­duk­cja Peu­geot 508 roz­po­częła się w 2011 roku i trwa po dziś dzień. Samo­chody te zostały wypo­sa­żone w nadwo­zie typu hatchback, kombi oraz sedan. Od 2011 roku powstało 6 gene­ra­cji modelu 508. Sil­nik zamon­to­wany w modelu Peu­geot 508 ma moc od 112 do 225 KM, dzięki czemu gwa­ran­tuje nam osiągnię­cie pręd­ko­ści mak­sy­mal­nej do 230 km/h. Jed­nostka napę­dowa w modelu pro­du­ko­wanym przez Peu­geot ma 4 cylindry i pojem­no­ści od 1499 do 2179 cm3. Samo­chód ten posiada napęd przedni lub napęd na 4 koła. 508 zatan­ku­jemy die­slem lub ben­zyną. Poru­szać możemy się rów­nież w zesta­wie­niu ben­zyna-prąd lub die­sel-prąd. Sil­nik tego samo­chodu spala śred­nio od 3,9 do 5,8 l na 100 km. Mak­sy­malna pojem­ność jego bagaż­nika w zależ­no­ści od modelu to od 1339 do 1817 litrów.

Wady i zalety Peu­geot 508

Niek­tóre sil­niki takie, jak cho­ciażby te ben­zy­nowe zamon­to­wane przez pro­du­centa w samo­cho­dach Peu­geot 508 mają pro­blemy z łań­cu­chami roz­rządu. Zuży­wają one zde­cy­do­wa­nie za dużo oleju. W innych sil­ni­kach z kolei poja­wić się mogą pro­blemy wyni­ka­jące z obec­no­ści bez­po­śred­niego wtry­sku. Naj­lep­szym roz­wią­za­niem w tym modelu będzie Die­sel, ponie­waż poza wadami natury eks­plo­ata­cyj­nej poja­wiać się mogą jedy­nie wycieki oleju. Samo­chód ten posiada dość dużo wad, jed­nak wciąż jest wart swo­jej ceny, która wcale nie jest wygó­ro­wana.

Peu­geot 508 - opinie
Peu­geot 508 - opinie
Peu­geot 508 - opinie